Okrugli stol „Istraživanje mogućnosti bioremedijacije površina devastiranih industrijskim otpadom

Biotehnički fakultet 28.05.2021. godine

Dana 28.05.201. godine u prostorijama Biotehničkog fakulteta, Univerziteta u Bihašu održan je Okrugli sto pod nazivom „Istraživanje mogućnosti bioremedijacije površina devastiranih industrijskim otpadom“.

Okrugli sto je organiziran kao jedna od aktvinosti obiljažavanja 5. Juna Svjetskog dana zaštite okoliša i implementacija projekta pod nazivom „Istraživanje mogućnosti bioremedijacije površina devastiranih industrijskim otpadom“ kojeg vodi kolega prof.dr.sc.Zehrudin Osmanović sa Tehnološkog fakulteta, Univerziteta iz Tuzle, a finansiran od strane Fedralnog ministasva za obrazovanje i nauku. U implenetaciji projekta uključeni su i nastavnici sa Biotehničkog Fakulteta Univerziteta u Bihaću prof.dr.sc. Jasmina Ibrahimpašić i prof.dr.sc.Halid Makić.

Učesnici okruglog stola pored uposlenika Biotehničkog fakluteta bili su i prof. dr. Zehrudin Osmanivć, red. prof. Tehnološki fakutet Univerziteta u Tuzli, dr.sc. Nedžad Haračić, Tvornica cementa Kakanj Heidelberg cement Group i BSc. Jasmina Čekrić saradnik na projektu, koji su pezentitrali rezultate istraživanja. Zbog ograničenja broja prosutnih, kako bi ispoštovali mjere Okrugli sto su pratili preko google meet internet platforme veći broj zainteresiranih sa Biotehničkog i drugih fakulteta, „Nacionalni park Una“, kolege iz Hrvatske i Slovenije i ostali koji su uzeli učešće u diskusiji. Veliki doprinos Okruglom stolu je dao i doc.dr.sc.Tahir Sofilić sa Metalurškog fakulteta, koji je svojoj diskusijom i osvtom na temu dao podršku istraživanju, korisne komentare na rezultate istraživanja i sugestije za moguća buduća istražiavanja.

Rezultate istraživanja način i efekte remedijacije zemljišta zagađenog teškim metalima u laboratorijskim uslovima uz primjenu razaličitih biljaka, prezentirala je prof.dr.sc. Jasmina Ibrahimpaši, a na temu „Remedijacija zemljišta zagađenog teškim metalima, pokusi u laboratorijskim uvjetima“.

Biotehnički Fakultet je i na ovaj način obilježio „5. Juni Svjetski dana zaštite okoliša“ . Ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša bit će na temu „OBNAVLJANJE EKOSISTEMA“ i usmjereno na resetiranje našeg odnosa s prirodom. Također će obilježiti formalno pokretanje Desetljeća UN-a za obnovu ekosistema.Desetljeće UN-a traje od 2021. do 2030. godine, što je ujedno i krajnji rok za ciljeve održivog razvoja, a vremenski raspored koji su naučnici utvrdili ključan za izbjegavanje najgorih utjecaja klimatskih promjena.

Biotehnički fakultet Univrziteta u Bihaću, u suradnji sa Ministarstvom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona i Univerzitetom u Novoj Gorici, Laboratory for Environment and Life Science, organiziraju Međunarodnu naučno – stručnu konferenciju pod nazivom ”5. juni-Svjetski dana zaštite okoliša”.2020. godine održavanje VII Međunarodne naučno – stručne konferencija pod nazivom ”5. juni-Svjetski dana zaštite okoliša, zbog pandemije koja nas je zahvatila, vodeći računa o zdravlju sudionika, o neizvjesnosti dolaska kolega, prije svega onih iz inozemstva kao i zbog ograničenja naučnog i stručnog rada, Odbor je donio odluku da se VII međunarodna naučno – stručna konferencija 5. Juni – Svjetski dan zaštite okoliša prolongira do stabilziranja situacije izazvanom COVID 19. Iskreno se nadamo da ćemo slijedeće godine to i uspjeti.