Dekan

Dekan: dr.sc. Husein Vilić, van. prof.
dekan Biotehničkog fakulteta
broj telefona: +387/37/228-059
broj faxa: +387/37/228-057
e-mail: husein.btf@gmail.com

 

Nadležnosti dekana

Dekan organizuje i rukovodi radom i predstavlja i zastupa organizacionu jedinicu Univerziteta, a posebno:

  • saziva i predsjedava sjednicama naučno-nastavnog vijeća odnosno umjetničko-nastavnog vijeća organizacione jedinice;
  • predlaže Rektoru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta organizacione jedinice;
  • odlučuje u prvom stepenu o pojedinačnim pravima studenata;
  • odlučuje i snosi odgovornost za korištenje sredstava kojima raspolaže organizaciona jedinica u skladu sa  općim aktom Univerziteta;
  • naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana koji se odnosi na organizacionu jedinicu u skladu sa Statutom;
  • obavlja druge poslove utvrđene Statutom Univerziteta;
  • Provodi odluke, zaključke i druge akte nadležnih organa u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima;
  • Predlaže NNV imenovanje i razrješenje voditelje odsjeka.