Nacionalni naučno-istraživački projekti

(pripremio Prodekan za naučno-istraživački rad: dr. sc. Emir Mujić, van. prof.)

Naziv projekta Voditelj projekta i saradnici na projektu Finansiran od: Godina
Izrada elaborata za ispitivanje otpadnih voda u cilju ispitivanja tereta opterećenja otpadnih voda u cilju određivanja EBS-a. Kontinuirane aktivnosti od 2004. godine za veći broj privrednih subjekata. Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina
Ibrahimpašić

Saradnici na projektu:
prof. dr. Azra Bakrač prof. dr. Halid Makić
mr. sc. Samira Dedić
doc. dr. Aida Dzaferović
Privrednih subjekata 2004
Analiza čestičnih tvari u rijeci Uni i mikrobiološke karakteristike sedimentaVoditelj projekta:
prof. dr. Nejra Džankić
Saradnici na projektu: prof. dr. Azra Bakrač
prof. dr. Halid Makić
mr. sc. Samira Dedić
doc. dr. Aida Dzaferović
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2004
Izrada Elaborata o ispitivanju kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika efluenta sa programom praćenja stanja voda (monitoringa) i rezultatima monitoringa za veći broj privrednih subjekata. Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Saradnici na projektu: prof. dr. Azra Bakrač
prof. dr. Halid Makić
mr. sc. Samira Dedić
doc. dr. Aida Dzaferović
Privrednih subjekata 2004
Biomonitoring ekosistema sliva rijeke UNE Voditelj projekta:
prof. dr. Vildana Alibabić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Azra Bakrač
Projekt finansiran od strane Programskog ureda IBG 2005
Projekcija upravljanja slivnim područjem rijeke Une kao preduslov razvoja održivog  turizma Saradnici na projektu:
prof. dr. Azra Bakrač
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
2005
Istraživanje optimalnog načina čuvanja i konzerviranja plodova pitomog kestena sa područja USK-a, s ciljem što dužeg očuvanja nepromijenjenih nutritivnih vrijednosti Voditelj projekta:
prof. dr. Ibrahim Mujić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Vildana Alibabić
prof. dr. Suzana Jahić prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić

doc. dr. Melisa Oraščanin
ŠPD Unsko – sanske šume 2005
Fizikalno – kemijske karakteristike, organoleptička i mikrobiološka kvaliteta sojinog mlijeka komparirano s kravljim mlijekom Voditelj projekta:
prof. dr. Ibrahim Mujić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Vildana Alibabić
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2005
Primjena antimikrobnih sredstava u tehnikama skladištenja pitomog kestena i utjecaj na fitonutrijente Voditelj projekta:
prof. dr. Ibrahim Mujić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Vildana Alibabić
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2005
Akreditacija i certifikacija nastavnih planova i programa te fakulteta kao Visoko školske ustanove Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Bakrač
Saradnici na projektu:
prof. dr. Ifet Šišić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2006
Utjecaj tehnika skladištenja različitih varijeteta kestena na nutritivne karakteristike i mogućnosti prerade na USK Voditelj projekta:
prof. dr. Ibrahim Mujić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Vildana Alibabić
ŠPD Unsko – sanske šume 2006
Istraživanje prinosa suhog ekstrakta, sadržaja fenola, flavonoida, kondenziranih tanina, te antimikrobnih i antioksidativnih aktivnosti Castanea sativa Voditelj projekta:
prof. dr. Ibrahim Mujić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Vildana Alibabić
doc. dr. Melisa Oraščanin
mr. sc. Edina Šertović
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2007
Evaulacija i unapređenje kvaliteta u procesu realizacije nastavni planova u Visoko školskoj ustanovi Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Bakrač
Saradnici na projektu:
prof. dr. Ifet Šišić
prof. dr. Halid Makic
Međunarodni Forum Bosna 2007
Projekat tehničko-tehnološke rekonstrukcije TT separacije (pranje, klasiranje, usitnjavanje i odvodnjavanje) Voditelj projekta:
prof. dr. Ifet Šišić
d.d. Rudnik mangana Bužim i MINITRADE Sofija 2007
Identifikacija stanja vode jezera „Vrhovska“ sa mjerama očuvanja biljnog i životinjskog svijeta i okoliša. Voditelj projekta:
prof. dr. Ifet Šišić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Vildana Alibabić,
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Ferderalno ministrastvo okoliša i turizma
2007
Istraživanje strukturnih i elektronskih svojstava organskih kationa, aniona i radikala, kao i anticipacija njihovih novih svojstavaVoditelj projekta: dr. sc. sc,. Halid Makić.
Saradnici na projektu:
mr.sc.Elvisa Hodžić. Mr.sc.Mejra Bektašević, prof.dr.sc.Slavica Erić (Farmaceutski fakulet Beograd)
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2007
Razvoj QSPR modela za predviđanje topljivosti pK apsorpcije lijekova, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanostiVoditelj projekta: dr. sc. sc,. Halid Makić.
Saradnici na projektu:
mr.sc.Elvisa Hodžić. Mr.sc.Mejra Bektašević, prof.dr.sc.Slavica Erić (Farmaceutski fakulet Beograd)
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2008
Razvoj novih proizvoda od soje i sojinog mlijeka, njihova priprema, standardizacija i organoleptičko vrednovanje Voditelj projekta:
prof. dr. IbrahimMujić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Vildana Alibabić
prof. dr. Zemira Delalić
doc. dr. Melisa Oraščanin
mr. sc. Edina Šertović
Vlada Unsko-sanskog kantona 2008
Istraživanje prinosa suhog ekstrakta, sadržaja bioaktivnih tvari, antioksidativne, antimikrobne i antikancerogene aktivnosti ekstrakata šumskih gljiva BiH Voditelj projekta:
prof. dr. Ibrahim Mujić
Saradnici na projektu:
prof. dr Vildana Alibabić
doc. dr. Melisa Oraščanin
mr. sc. Edina Šertović
Vlada Unsko-sanskog kantona 2008
Speleobiologija na području Grmečkog sliva Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Bakrač
Saradnici na projektu:
Speleoronioci iz Francuske i Slovenije
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2008
Podizanje voćnjaka u cilju stručne edukacije ruralnog stanovništva Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Skender
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
2008
Unaprijeđenje nastavnog procesa u segmentu materijalnog opremanja biblioteke, učionica i računarske sale Voditelj projekta:
prof. dr. Ifet Šišić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Azra Bakrač
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2010
Opremanje laboratorije za biotehnologiju Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2010
Projekat “Mini sirana” Voditelj projekta:
prof. dr. Mirsad Veladžić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Azra Bakrač
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta 2011
Projekat “Sirarstvo” Voditelj projekta:
prof. dr. Mirsad Veladžić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Azra Bakrač
prof. dr. Halid Makić
prof. dr. Suzana Jahić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo okoliša i turizma 2011
Rekonstrukcija i adaptacija građevinskog objekta za namjene održavanja nastave i stručnih skupova  Voditelj projekta:
prof. dr. Ifet Šišić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2011
Razvoj novog studijskog programa Šumarstvo, smjer Šumarski (4+1) na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Bakrač
Saradnici na projektu:
prof. dr. Halid Makić
doc. dr. Mirsad Ičanović
dipl. ing. Aida Mujagić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2011
Invertizacija lipljena i pastrmke u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Bakrač
Saradnici na projektu: Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu Agronomski fakultet,
Univerzitet u Banja Luci, Prirodno-matematicki fakultet
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2011
Projekat “Botanička bašta” Voditelj projekta:
Prof. dr. Azra Bakrač
Saradnici na projektu:
dipl. ing. Aida Mujagić
Općina Bihać i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona 2011
Opremanje Biokemijskog laboratorija s ciljem kvalitetnijeg uključivanja studentat u naučno-istraživački proces Voditelj projekta:
mr. sc. Mejra Bektašević
Saradnici na projektu:
prof. dr. Halid Makić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2012
Izgradnja biljnog uređaja za tretman laboratorijskih otpadnih voda sa izvođenjem eksperimentalnih istraživanja Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Kantonalno ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona 2012
Nauno-stručno usavršavanje u Sloveniji, poduzeće LIMNOS” doo Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2012
Biorazgradnja otpadnih voda sa odlagališta gradskog otpada Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2012
Botanička bašta u funkciji vraćanja prirodi i njenom očuvanju Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Bakrač
Saradnici na projektu: dipl. ing. Aida Mujagić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta 2012
Kontrola sadržaja teških metala  u vodi i ribama rijeke Une   Voditelj projekta:
prof. dr. Mirsad Veladžić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Azra Bakrač
prof. dr. Halid Makić
doc. dr. Aida Džaferović
Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine  2012
Razvoj studijskog programa II. ciklusa Analiza hrane Voditelj projekta:
prof. dr. Suzana Jahić
Saradnici na projektu:
prof. dr. OsmanPerviz
prof. dr. Halid Makić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2012
Istraživanje i inventarizacija zoobentosa i fitobentosa  NP ”Una” u svrhu preliminarnog popisa vrsta navedenog područja Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Bakrač
Saradnici na projektu: Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu Agronomski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, Prirodno-matematicki fakultet
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2012
Organizacija naučno-stručnog skupa ”5. Juni- Svjetski dan zaštite okoliša”Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Saradnici na projektu:
Organizacioni odbor naučno-stručnog skupa ”5. Juni-Svjetski dan zaštite okoliša”
Federacija BiH
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a
2012
Zaštita ugroženih autohtonih vrsta i sorti voćaka od nestanka Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Skender
Saradnici na projektu:
mr. sc. Aida Mujagić
Dinko Bećirspahić, MA
Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine  2013
Razvoj novog studijskog programa Animalna proizvodnja – II ciklus studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću Voditelj projekta:
prof. dr. Nermin Pračić
Saradnici na projektu:
prof. dr Refik Šahinović
prof. dr. Halil Omanović
doc. dr. Husein Vilić
doc. dr. Emir Mujić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2013
Rekonstrukcija postojećeg sistema obrade otpadnih vodanastavnog centra Grmeč Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine  2013
Kompjutersko dizajniranje novih antikancerskih lijekova – inhibitora protein kinaza Voditelj projekta:
prof. dr. Halid Makić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2013
Studija o procjeni uticaja  na okoliš odabrane SBR tehnologije prečišćavanja otpadnih voda Nastavnog centra Grmeč u okviru projekta pod nazivom „Rekonstrukcija postojećeg sistema obrade otpadnih voda nastavnog centra Grmeč“ Voditelj projekta:
prof. dr. Ifet Šišić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
prof. dr. Halid Makić
Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine  2012
Bilateralni projekti Slovenija- BiH – za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2014 i 2015 godine. Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić  
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2014
Studija o procjeni uticaja  na okoliš odabrane SBR tehnologije prečišćavanja otpadnih voda  Nastavnog centra Grmeč”; u okviru projekta pod nazivom „Rekonstrukcija postojećeg sistema obrade otpadnih voda nastavnog centra  Grmeč Voditelj projekta:
prof. dr. Ifet Šišić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
prof. dr. Halid Makić
Fond za zaštitu okoliša Federacija Bosne i Hercegovine 2014
Uticaj različitih koncentratnih smjesa na priraste janjadi, osobine trupa, klaoničke parametre i odnos omega-6 i omega-3 masnih kiselina u masnom tkivu zaklane janjadi Voditelj projekta:
prof. dr. Nermin Pračić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Refik Šahinović
prof. dr. Halil Omanović
prof. dr. Suzana Jahić
doc. dr. Husein Vilić
doc. dr. Emir Mujić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2015
Određivanje sadržaja toksičnih teških metala i metaloida (As, Pb, Cd, Cr, Ni, Co, Mo, Zn, Se, P, Fe i Cu) u vodi za piće na  području Unsko-sanskog kantona pomoću AAS metode Voditelj projekta:
prof. dr. Ekrem Pehlić
Saradnici na projektu:
doc. dr. Huska Jukić
dr. sc. Aida Džaferović
mr. sc. Samira Dedić
doc. dr. Nevzeta Ljubijankić
Dipl. ing. Kemal Salkić
mr. sc. Toromanović Merima
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2015
Bilateralni projekti Slovenija- BiH – za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučno-istraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2014 i 2015 godinu Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Ifet Šišić
prof. dr. Halid Makić
mr. sc. Merima Toromanović
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2015
Projekat pod nazivom „Stvaramo bolji ambijent u BiH“ – “Together create a better ambient in BH“, podržan od strane Američke ambasade u BiH Voditelji projektaa: prof. dr. Halid Makić voditelj I faze
prof. dr. Ifet Šišić voditelj II faze. Saradnici na projektu:
prof. dr. Azra Bakrač
doc. dr. Aida Džaferović
mr. sc. Samira Dedić
Američka ambasada u Bosni i Hercegovini 2015
Posljedice nekontrolisanog odlaganja i odbacivanja komunalnog otpada na primjeru grada Bihaća, mini studija u okviru projekta pod nazivom – “Stvaramo bolji ambijent u BiH” -Together create a better ambient in BH” Voditelj projekta:
prof. dr. Ifet Šišić
Saradnici na projektu: prof. dr. Azra Bakrač
Studenti na projektu:
Žapčević, M., Demirović, S. Zulić, J.
Američka ambasada u Bosni i Hercegovini 2016
Ispitivanje učinkovitosti biljnih uređaja sa različitim vrstama otpadnih voda Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Ifet Šišić
prof. dr. Azra Bakrač
mr. sc. Merima
Toromanović
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona 2016
Određivanje sadržaja melatonina i mogućih funkcija u prisutnosti teških metala u biljkama, Zajednički istraživački projekti u okviru Znanstveno-tehnološke suradnje BiH i SlovenijeVoditelj projekta:
dr.sc.Halid Makic,
Saradnik na projektu:
mr.sc.Elvisa Hodžić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2016
Remedijacija zemljišta zagađenog naftom i teškim metalima Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Makić Halid
doc. dr. Jogić Vildana
mr. sc. Toromanović Merima
mr. sc. Dedić Samira
dr. sc. Džaferović Aida
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2017
Predselekcija autohtonih genotipova oraha (Juglans regia L.) u Bosni i Hercegovini Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Skender
Saradnici na projektu:
doc. dr. Dinko Bećirspahić
mr. sc. Merima Toromanović
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2017
Borba protiv ambrozije Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Skender
Saradnici na projektu: prof. dr. Zemira Delalić prof. dr. Vildana Alibabić
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona 2017
Procjena stanja populacija mladice (Hucho hucho L.) i filogenetskih odnosi njihovih populacija iz rijeka Lim i Una na osnovu genetskih markera (mikrosatelita i mitohondrijalne DNK). Bilaterala, realizaciju bilateralnog naučno – istraživačkog projekta u okviru naučne i tehnološke saradnje između BiH i Republike Crne Gore Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Bakrač
Saradnici na projektu:
doc. dr. Aida Džaferović
mr. sc. Semira Dedić
MA Subha Džafić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2017
Modeliranje masno-kiselinskog sastava junećeg mesa putem ishrane (FMON) – BIOTEHNIČKI FAKULTET (unbi.ba)Voditelj projekta:
doc. dr. Emir Mujić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Refik Šahinović
prof. dr. Halil Omanović
doc. dr. Husein Vilić
prof. dr. Nermin Pračić
prof. dr. Azra Bećiraj
prof. dr. Benjamin Muhamedbegovi
Subha Džafić, MA viši asistent
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2018

Genetička i pomološka karakterizacija drijena u prirodnim populacijama BiH (FMON) – BIOTEHNIČKI FAKULTET (unbi.ba)
Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Skender
Saradnici na projektu:
doc. dr. Dinko Bećirspahić
BA.
Mušinović Amina
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2019
Tradicionalni ugled hraneVoditelj projekta:
prof. dr. Halid Makić
Saradnici na projektu:
prof.dr.sc.Suzana Jahić prof.dr.sc.Husein Vilić
USAID
Bosne i Hrecegovine
2022
Razvoj i implementacija programa zapošljavanja kroz prekvalifikaciju potaknutu potražnjom tržišta rada
Voditelj projekta:
prof. dr. Halid Makić
Saradnici na projektu:
doc.dr. Elvisa Hodžić, mr. Anita Vuković
Međunarodna organizacija rada (ILO)
2023

NACIONALNI PROJEKTI U TOKU

Uticaj načina izolacije bioloških aktivnih tvari biljaka na funkcionalnu aktivnost biljnih pripravaka – BIOTEHNIČKI FAKULTET (unbi.ba)Voditelji projekta:
prof. dr. Halid Makić
Saradnici na projektu:
prof. dr. sc. Jasmina Ibrahimpašić,
doc. dr. sc. Elvisa Hdožić,
doc. dr. sc. Samira Hotić,
dipl. Ing. Emina Grdainovć-Ćehić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2022

Izdvojeno

Naziv projekta: Bilateralni projekti Slovenija i BiH – za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučno-istraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2014 i 2015 godinu

Voditelj projekta: Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić  
Saradnici na projektu: Prof. dr. Ifet Šišić Prof. dr. Halid Makić mr. sc. Merima Toromanović  
Uloga Biotehničkog fakulteta o projektu: Realizacija bilateralno naučno- istraživačkog  projekta  u   okviru   naučne   i tehnološke    saradnje između BiH i  Republike  Slovenije u 2014. i 2015.godini, pod nazivom ”Optimizacija malih biljnih uređaja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda” Ovaj bilateralni projekat je odobren između poduzeća za aplikativnu ekologiju, LIMNOS d.o.o.iz Ljubljane i Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću.U okviru ovog projekta odabrano je nekoliko  biljnih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, BUPOV, izgrađenih pod slovenskim klimatskim uvjetima, a u različitim fazama  izvedbe, odnosno starosti, na različitim lokacijama. Projektne  aktivnosti su bile usmjerene na monitoring  rada odabranih biljnih uređaja. U laboratoriji Biotehničkog fakulteta su određivani  parametri, koji su se pratili tokom monitoringa  i to: BPK (biološka potrošnja kisika), HPK (hemijska potrošnja kisika), TN (ukupni dušik), NH4-N ( amonijačni dušik), NO3–N( nitratni dušik), NO2–N (nitritni dušik), TP (ukupni dušik), PO4–P (fosfor iz fosfata). Dobiveni retzultati su poslužili za učinkovit  transfer tehnologije rada biljnih uređaja   iz Slovenije u BiH. Naime, u  Bosni i Hercegovini postoji velik interes za izgradnju  biljnih uređaja, jer je ova tehnologija  pogodna za BiH, kako sa geografskih  tako i sa  klimatskih karakteristika, jer  većini  malih naselja još uvijek nedostaju uređaji za  pročišćavanje otpadnih voda.  
Odobrena sredstva po projektu: Odbrena i utrošena sredstava u 2014. godini su iznosila 798,38 KM, a u 2015. godini 2.790,01 KM.
Rezultati projekta: Nakon završenog bilateralnog projekta nastavljena je saradnja sa Limnos d.o.o. poduzećem za aplikativne ekologije, koja je renomirana institucija na području ekoremedijacija, zatim sa Mednarodnim centrom za ekoremedijacije, Univerze u Mariboru. Transfer tehnologije rada različitih tipova  bilnjih uređaja, promocija ”zelenih tehnologija” na lokalnoj razini kako bi se podigla svijest o primjeni tehnologije rada biljnih uređaja u bosanskohercegovačkim klimatskim uvjetima, kao mogućnost decentraliziranog načina obrade otpadnih voda. Uspješna saradnja je rezultirala sa aplikacijom, razvojno-istraživačkog  projekta pod nazivom  ”Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona”  koji je realiziran uz podršku Centra za međunarodnu suradnju i razvoj Republike Slovenije, Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću. U okviru ovog projekta je izgrađen Edukacijski biljni uređaj za obradu otpadnih voda u Nastavnom centru ”Grmeč” gdje je i smješten Biotehnički fakultet. Nadalje, na istom tom edukacijskom uređaju za obradu otpadnih voda, u toku je izrada  jdoktorske disertacije, kandidatkinje Mr. sc. Merime Toromanović, pod mentorstvom prof.dr. Jasmine Ibrahimpašić, a koja je prijavljena na na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, pod nazivom „Optimizacija rada pilot biljnog uređaja kod obrade otpadnih voda različitog stepena biorazgradivosti“. Doktorska disertacija je u fazi izrade.
Finansiran od: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Bilateralni projekti se finansiraju na način da trroškove putovanja u inostranstvo i natrag plaća država koja je poslala istraživača, a zemlja domaćin snosi troškove srnještaja i hrane i troškove prijevoza unutar zemlje. Finansiranje se izvršava u skladu s budžetskim mnogućnostima.
Godina realizacije: 2014 i 2015 godina
 
Naziv projekta: Studija o procjeni uticaja  na okoliš odabrane SBR tehnologije prečišćavanja otpadnih voda  Nastavnog centra Grmeč”; u okviru projekta pod nazivom „Rekonstrukcija postojećeg sistema obrade otpadnih voda nastavnog centra Grmeč    

Voditelj projekta: Prof. dr. Ifet Šišić  
Saradnici na projektu: Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić Prof. dr. Halid Makić  
Uloga Biotehničkog fakulteta o projektu: –  
Odobrena sredstva po projektu: 49.939,38 KM
Rezultati projekta: –
Finansiran od: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Fond za zaštitu okoliša Federacija Bosne i Hercegovine
Godina realizacije: 2014    
 
Naziv projekta: Uticaj različitih koncentratnih smjesa na priraste janjadi, osobine trupa, klaoničke parametre i odnos omega-6 i omega-3 masnih kiselina u masnom tkivu zaklane janjadi  

Voditelj projekta: Prof. dr. Nermin Pračić  
Saradnici na projektu: Prof. dr. Refik Šahinović Prof. dr. Halil Omanović Prof. dr. Suzana Jahić doc. dr. Husein Vilić doc. dr. Emir Mujić  
Uloga Biotehničkog fakulteta o projektu: Biotehnički fakultet raspolaže naučno-istraživačkim i istraživačko-razvojnim kadrom, naučno-istraživačkom i istraživačko-razvojnom infrastrukturom i osnovnom opremom koja je omogućila realizaciju projekta.  
Odobrena sredstva po projektu: 14.000,00 KM
Rezultati projekta: Sama teza je ispitivanje problematike nije uopće, ili je bila vrlo malo objašnjena. Danas predstavlja značajan doprinos nauci i praksi zbog toga što se po prvi put ove metode poboljšanja odnosa omega-3 i omega-6 masnih kiselina kod nas primjenjuju, a samim tim i poboljšanja  kvaliteta mesa janjadi, što utiče i na kvalitet ljudske ishrane na području koje ima izuzetno dobre preduslove za razvoj ovčarstva. Područje Unsko-sanskog kantona je umjereno nerazvijeno područje, uglavnom oslonjeno na poljoprivredu. Po tradiciji udio ovčarstva u ovoj grani je velik. Razvoj ovčarstva do sad nije bio praćen naučnim istraživanjima i dostignućima, tako da ovo istraživanje na neki način je početak primjene nauke u ovoj oblasti. Nadalje projekat je bio dio doktorske disertacije dr. sc. Emira Mujića; Objavljen je 1 naučni rad u veoma utjecajnom časopisu Acta Veterinaria-Beograd, 68(4), pp.502-511.   Finansiran od: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Godina realizacije: 2014  
 
Naziv projekta: Određivanje sadržaja toksičnih teških metala i metaloida (As, Pb, Cd, Cr, Ni, Co, Mo, Zn, Se, P, Fe i Cu) u vodi za piće na  području Unsko-sanskog kantona pomoću AAS metode
   
Voditelj projekta: Prof. dr. Ekrem Pehlić  
Saradnici na projektu: doc. dr. Huska Jukić mr. sc. Aida Džaferović mr. sc. Samira Dedić doc. dr. Nevzeta Ljubijankić Dipl. ing. Kemal Salkić mr. sc. Toromanović Merima  
Uloga Biotehničkog fakulteta o projektu: Izlazak na terenu osam općina USK-a, u različitim godišnjim dobima i analiza teških metala u vodi za piće metodom Atomske apsorpcione spektrometrije.  
Odobrena sredstva po projektu: 17.247,80 KM
Rezultati projekta: Rezultati projekta „Određivanje sadržaja toksičnih teških metala i metaloida (As, Pb, Cd, Cr, Ni, Co, Mo, Zn, Se, P, Fe i Cu) u vodi za piće na  području Unsko-sanskog kantona pomoću AAS metode“ su publikovani: Pehlić  E, Aida Šapčanin , Jukić  H, Aida Džaferović, Samira Dedić, Nevzeta Ljubijankić,  Merima Toromanović, Salkić K. (2016).‘’Concentrations of toxic and essential heavy metals in drinking water in the area of eight municipalities of the Una-sana canton’’. Proceedings / XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Teslić, 18 i 19 November.ISBN 978-99938-54-67-8.COBISS.RS-ID 6330904. Proceedings str. 582-587
Finansiran od: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Godina realizacije: 2015  

Naziv projekta: Projekat pod nazivom „Stvaramo bolji ambijent u BiH“ – “Together create a better ambient in BH“, podržan od strane Američke ambasade u BiH
 
Voditelj projekta: Prof. dr. Ifet Šišić – voditelj I faze Prof. dr. Halid Makić voditelj II  faze  
Saradnici na projektu: Prof. dr. Azra Bakrač doc. dr. Aida Džaferović mr. sc. Samira Dedić
Uloga Biotehničkog fakulteta o projektu: –  
Odobrena sredstva po projektu: 11.021,10 KM
Rezultati projekta: –
Finansiran od: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini
Godina realizacije: 2015    
 
Naziv projekta: Posljedice nekontrolisanog odlaganja i odbacivanja komunalnog otpada na primjeru grada Bihaća, mini studija u okviru projekta pod nazivom – “Stvaramo bolji ambijent u BiH” – Together create a better ambient in BH”    
Voditelj projekta: Prof. dr. Ifet Šišić  
Saradnici na projektu: Prof.dr. Azra Bakrač  
Studenti na projektu: Žapčević, M., Demirović, S. Zulić, J.
Uloga Biotehničkog fakulteta o projektu: –  
Odobrena sredstva po projektu: 11.306,77 KM
Rezultati projekta: –
Finansiran od: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini
Godina realizacije: 2016  
 
Naziv projekta: Ispitivanje učinkovitosti biljnih uređaja sa različitim vrstama otpadnih voda
 
Voditelj projekta: Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić  
Saradnici na projektu: Prof. dr. Ifet Šišić Prof. dr. Azra Bakrač mr. sc. Merima Toromanović  
Uloga Biotehničkog fakulteta o projektu: Cilj ovog istraživanja je određivanje optimalnih parametara procesa razgradnje razgradivih i teško razgradivih otpadnih voda i utvrđivanje efikasnosti njihovog prečišćavanja primjenom pilot biljnog uređaja. U cilju dobivanja relevantnih podataka za planirana istraživanja neophodno je bilo  praćenje i analiza fizičko-hemijskih parametara kvaliteta tri vrste otpadnih voda (komunalna, tehnološka i sintetska) na ulazu i izlazu iz biljnog uređaja. Posebna pažnja posvećena je praćenju promjene u sastavu i količini otpadne vode, poredeći te vrijednosti sa teoretski očekivanim, a s ciljem dobivanja izlaznih vrijednosti parametara u skladu sa zakonskom regulativom. Nadalje, učinkovitost (efikasnost) je određena mjerenjem relevantnih standardnih fizičko-hemijskih i bakterioloških parametara. Ova istraživanja su poslužila kao osnova za izbor vrste i stepena opterećenja otpadnih voda koje će se kasnije prečišćavati na Edukacijskom  pilot biljnom uređaju, koji je izgrađen na prostoru Biotehničkog fakulteta. Istraživački radovi koji se provode na ovom uređuju su značajni su i za nastavnu aktivnost, gdje studenti provode eksperimentalni dio nastave, izrada diplomskih, master radova što ukazuje na opravdanost i održivost ovakvih projekata.
Odobrena sredstva po projektu: Odobrena sredstva za ovaj projekat su iznosila 15.000,00 KM, od čega je za nabavku hemikalija, pribora i opreme neophodne za istraživanje utrošeno 13.078,68 KM.  
Rezultati projekta: Učinkovitost (efikasnost) u prečišćavanju različitih vrsta otpadnih voda kontinuirano je  praćena  po sezonama, tj. u jesen,zimu i proljeće kako bi se utvrdilo u koje godišnje doba je najveća efikasnost prečišćavanja, ovisno o vrsti otpadne vode. Rezultati ovih istraživanja mogu da posluže kao osnova za daljnja specifična istraživanja, koja mogu da idu u pravcu analize pojedinih specifičnih polutanata u ovim otpadnim vodama, te postizanje optimalnih parametara za njihovo uklanjanje iz otpadnih voda. Također, ovaj rad ima za cilj da promoviše primjenu biljnih uređaja kao ekonomski prihvatljive tehnologije za prečišćavanje različitih vrsta otpadnih voda, a koje karakterišu niske cijene i visoka efikasnost.
Finansiran od: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i  zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona
Godina realizacije: 2015  
 
Naziv projekta: Remedijacija zemljišta zagađenog naftom i teškim metalima  

Voditelj projekta: Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić  
Saradnici na projektu: Prof.dr. Makić Halid Doc.dr. Jogić Vildana mr.sc. Toromanović Merima mr.sc. Dedić Samira dr. sc. Džaferović Aida
Uloga Biotehničkog fakulteta o projektu: U ovom  istraživanju je naglasak stavljen na primjenu „zelenih rješenja”, odnosno bioloških i ekološki prihvatljivih postupaka  obrade zemljišta kontaminiranog naftom i teškim metalima. Čišćenje okoliša i uklanjanje opasnih onečišćivača ključni je problem, koji se može prikladno rješiti multidisciplinarnim pristupom, a ovdje su korištene fitoremedijacijske metode, kojepredstavljaju  alternativne metode, koje koriste biljke za uklanjanje zagađivača iz kontaminiranih voda, zemljišta i zraka.  U krugu Biotehničkog fakulteta su formirane ogledne parcelena na kojima se provelo onečšićenje, zagađenje tla,  sa naftnim ugljikovodicima. Nadalje u laboratorijskim uvjetima su postavljeni ogledni pokusi koji se provode u posudama onečišćene teškim metalima u koje su posađene odabrane biljke, fitoremedijatori teških metala. Također i ova ova istraživanja imaju za cilj promociju ”zelenih rješenja”, koja su ekološki prihvatljiva i efikasna u postupcima remedijacije onečišćenog zemljišta a koje karakterišu niske cijene i visoka efikasnost. Biotehnički fakultet, sa svojim resursima je bogatiji rezultatima ovih  istraživanja, koja se dalje mogu preporučiti za primjenu, i nastavkom ovakvih istraživanja bili bi ”prepoznatljivi” sa primjenom ”zelenih rješenja”  sa ciljem očuvanja okoliša.   
Odobrena sredstva po projektu: Odobrena sredstva za ovaj projekat iznose 17.967,14 KM, od čega je za nabavku hemikalija, pribora i opreme neophodne za istraživanje (ispitivanje zemljišta) planirano  9.667,24 KM.
Rezultati projekta:   Ovaj projekat je u toku (završnoj fazi izrade).
Finansiran od: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Godina realizacije: 2017 i 2019    
 
Naziv projekta:  Predselekcija autohtonih genotipova oraha (Juglans regia L.) u Bosni i Hercegovini
 
Voditelj projekta: Prof. dr. Azra Skender  
Saradnici na projektu: Dinko Bećirspahić, MA mr. sc. Merima Toromanović  
Uloga Biotehničkog fakulteta o projektu: Biotehnički fakultet raspolaže naučno-istraživačkim i istraživačko-razvojnim kadrom, naučno-istraživačkom i istraživačko-razvojnom infrastrukturom i osnovnom opremom koja je omogućaila realizaciju projekta.    
Odobrena sredstva po projektu: 17.982,28 KM    
Rezultati projekta: Izvršena selekcija vrijednih genotipova oraha sa područja BiH; Odbranjena jedna doktorska disertacija; Objavljena 2 naučna rada u časopisu i na konferenciji.
Finansiran od: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Godina realizacije: 2017  
 
Naziv projekta: Borba protiv ambrozije  

Voditelj projekta: Prof. dr. Azra Skender  
Saradnici na projektu: Prof. dr. Zemira Delalić Prof. dr. Vildana Alibabić   Uloga Biotehničkog fakulteta o projektu: Biotehnički fakultet raspolaže naučno-istraživačkim i istraživačko-razvojnim kadrom, naučno-istraživačkom i istraživačko-razvojnom infrastrukturom i osnovnom opremom koja je omogućavila realizaciju projekta.    
Odobrena sredstva po projektu: 15.000 KM
Rezultati projekta: Određene kritične tačke, izvršena edukacija djece i odraslih, nabavljena oprema za suzbijanje ambrozije, objavljen stručni rad u časopisu.
Finansiran od: Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona
Godina realizacije: 2017    
 
Naziv projekta: Procjena stanja populacija mladice (Hucho hucho L.) i filogenetskih odnosi njihovih populacija iz rijeka Lim i Una na osnovu genetskih markera (mikrosatelita i mitohondrijalne DNK). Bilaterala za realizaciju bilateralnog naučno – istraživačkog projekta u okviru naučne i tehnološke saradnje između BiH i Republike Crne Gore  

Voditelj projekta: Prof. dr. Azra Bakrač    
Saradnici na projektu: dr. sc. Aida Džaferović mr. sc. Semira Dedić Subha Bećirspahić, MA    
Uloga Biotehničkog fakulteta o projektu: Liderska institucija u ovom bilateralnom projektu sa Bosansko-hercegovačke strane je Biotehnički fakultet, Univerziteta u Bihaću. Uloga Biotehničkog fakulteta je bila da ugosti istraživače iz Crne Gore, zatim da zajedno sa nama, istraživačima sa Biotehničkog fakulteta iziđemo na teren, rijeku Unu i sakupimo uzorke masnih peraja mladice. U okviru terena ukupno je sakupljeno 12 uzoraka masnog peraja sa različitih jediniki mladice koje su izlovljene iz rijeke Une. Osim toga učesnici projekta, istraživači sa Biotehničkog fakulteta su boravili u Institutu za genetičko inžinjerstvu u Sarajevu i na PMF- Crna Gora gdje su prema planu i protokolu  na osnovu genetskih markera (mikrosatelita i mitohondrijalne DNK)  analizirali  i obrađivali uzorke tkiva (masnog peraja) mladice iz rijeke Lim i rijeke Une, te time stekli mogućnost sa samostalan rad na instrumentima namijenjenim za analizu genetskih markera.    
Odobrena sredstva po projektu: 5.000,00 KM
Rezultati projekta: Međusobna razmjena prakitčnog i teorijskog znanja iz oblasti ihtioloških istraživanja i analize DNK materijala (molekularne tehnike). Definisanost stanja populacija mladice iz rijeka Lima i Une i ocjena stanja jedne od komponenti životne sredine (vode, riječni ekosistem) na osonvu stanja populacije ove indikatorske vrste. Izrada prijedloga inicijalne karakterizacije stanja ova dva vodotoka na osnovu  preporuka i regula Okvirne Direktive o Vodama. Podizanje nivoa znanja, kapaciteta i referentnosti partnerskih institucija i istraživača korz realizaciju ovog bilateralnog projekta će svakako poboljšati buduće pregovaračke pozicije naših institucija prilikom formiranja projektnih konzorcijuma za slične projekte kojima se želi aplicirati za EU fondove. Kako je za sada nerealno očekivati da neka od naših institucija može biti lider za projekte iz programa Horizont 2020, realizacija ovoga projekta će nas svakako učiniti prvilačnijim partnerima za konzorcijume koji će se prijavljivati za ovaj program. Da stečena iskustva i osposobljenost istraživača za rad na instrumentima za analizu genetskih markera sa Biotehničkog fakulteta budu prenesena studentima osnovnih i magistarskih studija kroz praktičan rad i asistiranje u radu. Rezultati ovoga projekta su dali jasnu sliku o stanju populacije mladice i mrijestilišnim zonama što je od značaja za donošenje odluka u sektoru zaštite životne sredine ali i za pravljenje budućih razvojnih planova za ova područja u obije države. Identifikacija populacione strukture populacija mladice u ova dva vodotoka i određivanje genetskih potencijala kao i kompatibilnosti ovih populacija kao potencijalno ishodišnih za buduće repopulacione programe. Očuvanje i zaštita ove neobične pastrsmke vrste je veoma značajno i sa stanovištva razvoja sportsko-ribolovnog turizma. Mladica kao najveća evrposka pastrmska vrsta je ujedno i najatraktivnija vrsta ribe – trofeja za brojne sportske ribolovce ne samo u Evropi već i šire te stoga predstavlja veoma važan resurs za razovoj lokalnih zajdnica. Po pravilu lokalne zajdnice koje gravitiraju maldičarskim rijekama su ruralnog tipa i slabo razvijene tako da je za  njih razvoj svakog novog prozivoda (ili usluge) od velikog značaja jer su benifiti vrlo vidljivi i značajni u smislu otvaranja novih radnih mjesta ali povećanja ukupnih prihoda (plaćanje dozvola, plaćanje vodiča i smještaja, restorani, suveniri….). Kako je areal ove vrste vrlo smanjen i kako je i tamo gdje je ima njena brojnost veoma mala to znači da bi, ukoliko bi detektovano populaciono stanje mladice na ovim rijekama bilo zadovoljavajuće, to bila više nego odlična osnova za razvoj ovga vida turizma. Realizacijom ovoga projekta, napisan je rad koji je trenutno u fazi recenziranja.
Finansiran od: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Godina realizacije: 2017  
 
Naziv projekta: Modeliranje masno-kiselinskog sastava junećeg mesa putem ishrane

Voditelj projekta: doc. dr. Emir Mujić  
Saradnici na projektu: Prof. dr Refik Šahinović Prof. dr. Halil Omanović doc. dr. Husein Vilić Prof. dr. Nermin Pračić Prof.dr. Azra Bećiraj Prof.dr. Benjamin Muhamedbegović MA Subha Džafić viši asistent  
Uloga Biotehničkog fakulteta o projektu: Biotehnički fakultet raspolaže naučno-istraživačkim i istraživačko-razvojnim kadrom, naučno-istraživačkom i istraživačko-razvojnom infrastrukturom i osnovnom opremom koja omogućava realizaciju projekta.  
Odobrena sredstva po projektu: 14.000,00 KM
Rezultati projekta: Sama teza je ispitivanje problematike koja nije uopće, ili je vrlo malo objašnjena, ali će predstavljati značajan doprinos nauci i praksi zbog toga što se po prvi put ove metode poboljšanja odnosa omega-3 i omega-6 masnih kiselina kod nas primjenjuju, a samim tim i poboljšanja kvaliteta junećeg mesa, što utiče i na kvalitet ljudske ishrane na području koje ima izuzetno dobre preduslove za razvoj govedarstva. Područje Unsko-sanskog kantona je umjereno nerazvijeno područje, uglavnom oslonjeno na poljoprivredu. Po tradiciji udio govedarstvaa u ovoj grani je velik. Njegov razvoj do sad nije bio praćen naučnim istraživanjima i dostignućima u ovom polju, tako da će ovo istraživanje na neki način biti početak primjene nauke u ovoj oblasti. Projekat je trenutno u toku.
Finansiran od: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Godina realizacije: 2019-2020
 
Naziv projekta:  MSc in Sustainable Food Production Systems / STEPS (Erasmus+, Key Action – 2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of higher education)
 
Voditelj projekta: doc. dr. Emir Mujić  
Saradnici na projektu: prof. dr Refik Šahinović prof. dr. Husein Vilić prof. dr. Halid Makić prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić prof. dr. Suzana Jahić, Alma BosnićExpert Adviser for International Relations  
Uloga Biotehničkog fakulteta o projektu: Univerzitet u Bihaću – Biotehnčki fakultet će u menadžment timu predstavljati ključna osoba koja će koordinatoru projekta dostaviti sve potrebne dokumente. Što se tiče plana rada Biotehnčki fakultet će: učestvovati u izvještavanju o potrebama stakeholdera, analiziranju relevantnih programa MSc-a i izvještavanju o najboljim praksama utvrđenim u BIH, dizajnirati STEPS programsku strukturu i kurseve koji se bave tehnologijom prerade hrane i uticajem na životnu sredinu, razviti relevantne kurseve ili teme, razviti okruženja za učenje, istraživačke laboratorije i nastavni materijal, učestvovati u seminarima i gostujućim predavanjima, pripremiti dokumentaciju za akreditaciju, Implementirati STEPS program, doprinijeti evaluaciji rezultata projekta i odgovoriti na preporuke, uspostavite veliku mrežu stakeholdera i učestvovati u radionicama
Odobrena sredstva po projektu: 112.022,00 EUR / 219,095.99 KM  
Rezultati projekta: Razvit će se novi MSc program koji će ponudit holistički pristup sistemima proizvodnje hrane i put do osnovne dimenzije održivosti. STEPS program osmišljen je tako da nudi napredna znanja o socijalnim, političkim i ekonomskim faktorima koji utječu na prelazak na održivi razvoj sistema proizvodnje hrane kao i tehnološki napredak koji podržava ovu tranziciju. Razvoj moderniziranog kurikuluma i prenošenje znanja pomoću alata zasnovanih na ICT-u i modernom okruženju za podučavanje / učenje. MSc program će biti koncipiran u skladu s Bolonjskom konvencijom; ona će biti strukturirana na osnovu ECTS kredita. Organizirat će se u četiri semestra i iznositi će ukupno 120 ECTS bodova. Fleksibilna i modularna struktura programa pružit će studentima mogućnost odabira predmeta iz različitih grupa i kreiranje pojedinačnih profila. Tečajevi će biti temeljni, a bit će osmišljene dvije grupe s izbornim predmetima: prva je inženjering hrane, kvaliteta i sigurnost će se baviti inženjerskim dimenzijama održivih sustava proizvodnje hrane, a druga je upravljanje sustavima proizvodnje hrane uključujući upravljanje lancima opskrbe, ekonomiju i upravljanje okolišem poljoprivrednih procesa i sistema. Akreditacija STEPS studijskih programa obveza je za sve zemlje uključene u konzorcij. Takođe će promovisati razvoj modernih nastavnih metodologija i okruženja, kako bi se polaznicima pružila prilika za razvijanje vještina, kao što su rješavanje problema, timski rad, donošenje odluka itd. Kroz STEPS projekat razvijaće se dve vrste laboratorija: Prva će biti „Laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane“; nudiće korist eksperimentalnog određivanja kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, a drugi će biti „Laboratorija za upravljanje sistemima za proizvodnju hrane“; pružit će priliku studentima da dizajniraju i analiziraju procese i lance nabave i procijene performanse proizvodnih sistema. Nova oprema će se koristiti za poboljšanje kvaliteta nastave i nivoa isporučenog znanja, ali će takođe poboljšati potencijale naučnog osoblja za istraživanje.
Finansiran od: European Union European Commission EACEAEducation, Audiovisual and Culture Executive Agency Erasmus+ programme
Godina realizacije: 2019-2022
 
Naziv projekta: Genetička i pomološka karakterizacija drijena u prirodim populacijama BiH
 
Voditelj projekta: Prof. dr. Azra Skender  
Saradnici na projektu: doc. dr. Dinko Bećirspahić BA Mušinović Amina  
Uloga Biotehničkog fakulteta o projektu: Biotehnički fakultet raspolaže naučno-istraživačkim i istraživačko-razvojnim kadrom, naučno-istraživačkom i istraživačko-razvojnom infrastrukturom i osnovnom opremom koja omogućava realizaciju projekta.
Odobrena sredstva po projektu: 17.991,00 KM  
Rezultati projekta: Osnovni rezultat ovog istraživanja je da se na osnovu pomoloških karakteristika i molekularnih mikrosatelitnih markera ispitaju osobine ploda i genetički odnosi između perspektivnih genotipova drijena sa područja Drvara, Mostara i Zenice (ukupno 60 stabala) kao prvi korak u selekciji ove voćne vrste na području Bosne i Hercegovine. Krajnji rezultat ovog projekta je odabir dobrih genotipova sa boljim karakteristikama ploda (krupnoća i visok sadržaj važnih fitonutrijenata), koji bi se preporučili za gajenje na okućnicama i plantažama, te bi se tako drijen prestao samo sakupljati, već bi se počeo i plantažno uzgajati. To bi moglo značajno uticati na zapošljavanje i samozapošljavanje ruralnog stanovništva. Finalni rezultati istraživanja će služiti kao osnova za objavu u vidu originalnog naučnog rada. Projekat je trenutno u toku.  
Finansiran od: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke  
Godina realizacije: 2019

Naziv projekta: EFSA Projekt: Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology (sixth support) – “The adults’ survey”, including subjects from 10 to 74 years old    

Voditelj projekta: Agencija za sigurnost hrane BiH  
Istraživački tim čine: Lider institucija B&H MENU projekta je Agencija za sigurnost hrane BiH. -Za IT podršku angažirana je kompanija Delta Electronic iz Subotice, Republika Srbija.  – Entitetski Institut i Zavod za javno zdravstvo (supervizori – kontrola podataka i receptura u web platformi i kodiranje hrane): Institut za javno zdravstvo Republike Srpske  Zavod za javno zdravstvo FBiH Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Mostar  Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo  Biotehnčki fakultet Bihać  Tehnološki fakultet Tuzla  Tehnološki fakultet Banja Luka  Tehnološki fakultet Zvornik  
Uloga Biotehničkog fakulteta o projektu: Uloga Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću i ostalih fakulteta je da vrši odabir i obuku anketara na terenu, provodi kontrolu anketara na terenu, vrši anketiranje kao i da nadzire i obavlja unos podataka u softver. Softver je dostupan preko web platforma DIET ASSESS & PLAN (DAP) – platforma za prikupljanje potrošnje hrane, sveobuhvatne procjene unosa hrane i planiranje prehrane. Krajnji korisnici su institucije BiH – Agencija za sigurnost hrane BiH za potrebe procjene rizika na zahtjev nadležnih organa BiH, te entitetske institucije – Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH i Institut za javno zdravlje RS za potrebe poslova iz svoje nadležnosti vezanih za zdravlje ljudi, kao i akademska zajednica – prehrambeno-tehnološki fakulteti u BiH (6 fakulteta) za potrebe istraživanja i znanstvenog rada na ovom području.
Odobrena sredstva po projektu: 100.000,00 EUR
Rezultati projekta: Opći cilj projekta je formiranje baze podataka kao primarnog izvora informacija za potrebe procjene izloženosti različitim hemijskim i biološkim kontaminantima i nutrijentima u hrani, te rizicima po zdravlje stanovništva, a može poslužiti kao dokaz da je hrana sigurna od hemijskih i bioloških opasnosti. Temeljne informacije na kojima počiva adekvatna procjena rizika o sigurnosti hrane neke zemlje su prehrambene navike njenog stanovništva. Ove informacije daju detaljnu sliku konzumiranja pojedine hrane po dobnim skupinama stanovnika za određenu zemlju ili područje. Stoga je ovaj Project podržan od strane EFSA-e (European Food Safety Authority) i provodi se u skladu s EU Menu metodologijom, što garantira da su prikupljeni podaci u BiH harmonizirani s podacima i drugih zemalja članica EU i dio su opće europske baze podataka o prehrambenim navikama stanovnika Europe. Ovaj project pored značaja za BiH (BIH MENU DATA) ima i širi značaj kako za regiju (Balkanska baza podataka) tako i za EU (EFSA DATA). Projekt prehrambenih navika stanovništva Bosne i Hercegovine (B&H MENU) obuhvatit će ukupno 1.310 građana Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine sa 840 stanovnika, RS 430 stanovnika i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine sa 40 stanovnika. Reprezentativni uzorak za obje podgrupe (za adolescente i odrasle) odražavat će sve specifičnosti prehrambenih navika stanovnika u BiH (muškarci-žene 50-50%, kršćansko-bošnjačka populacija 50-50%). Trudnice su uključene u uzorak istraživanja  
Finansiran od: funded by the European Union European Food Safety Authority  
Godina realizacije: 2018 – 2019