II Ciklus

Poslije završetka četverogodišnjeg studija na I ciklusu, zainteresiranim kandidatima je omogućen upis na II ciklus studiranja u trajanju od dva semestra. Ovaj studij omogućava proširivanje i usavršavanje znanja i kompetencija u izabranoj oblasti.

Uspješnim završetkom ovog ciklusa studiranja stiče se akademski stepen magistra struke u izabranoj oblasti.

Nastavu na studiju II ciklusa studija izvode nastavnici i saradnici angažirani na Univerzitetu u Bihaću, kao i nastavnici sa ostalih bosanskohercegovačkih i inostranih univerziteta.

 

Na osnovu člana 42. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 08/09) i člana 154. stav 3. Statuta Univerziteta u Bihaću, Senat Univerziteta u Bihaću, na svojoj XI sjednici održanoj dana 14.06.2010. godine, donio je

PRAVILA
STUDIRANJA DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

 

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se reguliše organizacija drugog ciklusa studija i uz opće odredbe sadrži: upis na drugi ciklus studija, organizacija drugog ciklusa studija, zajednički multidisciplinarni program, trajanje drugog ciklusa studija, struktura studijskog programa, mentor, prijava i odbrana završnog rada, isprave i evidencije o studiju i druga relevantna pitanja od značaja za drugi ciklus studija.

Član 2.

Ovim pravilnikom se stvara okvir kojim će se obezbijediti dostizanje slijedećih
sposobnosti studenta:
· posjedovanje znanja i razumijevanja baziranih, te proširenih i/ili uznapredovalih u odnosu na I ciklus studiranja, uz stvaranje osnove ili mogućnosti za orginalan pristup u razvijanju i/ili primjeni ideja, često unutar naučnog konteksta,
· primjene znanja i razumijevanja, te rješavanje problema u novim, nepoznatim situacijama unutar šireg (ili multidiscipliniranog) konteksta u svom području studija,
· integriranja znanja i rukovođenja kompleksnostima, te formuliranje sudova uz nepotpune ili ograničene informacije, ali uz refleksije društvene i etničke odgovornosti vezane za primjenu njihovih znanja i procjena,
· da mogu komunicirati svojim zaključcima, te ih racionalno poduprijeti znanjem, jasno i nedvosmisleno, sa specijalistima i nespecijalistima,
· da nastave studij koji vodi višem stupnju autonomnosti.

II OBRAZOVNI ISHODI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

Član 3.

Studije drugog ciklusa su efikasne, individualne i kredibilne studije, dizajnirane po mjeri kandidata za drugi ciklus koje se izvode sistemom ličnog mentorstva, vođenjem instruktivne i konsultativne nastave i vježbi.

Osnovni cilj studija jeste da kandidat stekne duboka i specijalistička znanja iz užeg područja u kojem kandidat priprema magistarski rad, te da stekne potrebno znanje korištenja naučnih metoda i istraživačkih tehnika u užem području istraživanja, kako bi se osposobio da kreativno rješava kompleksne probleme iz svoje prakse odnosno kako bi se osposobio za daljnji naučno-istraživački rad.

III UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

Član 4.

Upis na drugi ciklus studiranja vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje Senat, a na prijedlog Nastavno–naučnog vijeća fakulteta u skladu sa odredbama Statuta Univerziteta.
Broj studenata za upis na drugi ciklus studija utvrđuje Upravni odbor Univerziteta, na prijedlog Senata Univerziteta, a po prethodno pribavljenom mišljenju fakulteta, u skladu sa Zakonom, Statutom i ovim Pravilima.
Konkurs se raspisuje najkasnije 30 dana prije početka nastave drugog ciklusa.
Konkurs se objavljuje u dnevnom listu koji izlazi u Bosni i Hercegovini i na web stranici Univerziteta.

Član 5.

Pravo upisa na drugi ciklus studija imaju kandidati sa završenim prvim ciklusom studija u skladu sa članom 154. Statuta i posebnom odlukom koju donosi Senat za one kandidate koji ne ispunjavaju kriterij ostvarene najmanje prosječne ocjene (koja obuhvata dodatne provjere znanja, dodatne ispite i sl.).
Bliže uslove za upis kandidata iz prethodnog stava utvrđuju organizacione jedinice Univerziteta uz konačnu saglasnost Senata.

Član 6.

Student sa Univerzitetom i organizacionom jedinicom Univerziteta zaključuje ugovor o studiranju, kojim se bliže utvrđuju njihova međusobna prava i obaveze.

Član 7.

Za sve studente koji upisuju drugi ciklus studija potrebno je donijeti odluku o tome da li kandidat ispunjava uslove za upis na drugi ciklus studij. Komisija od tri nastavnika utvrđuju broj priznanatih ECTS bodova, eventualne razlike ispita, godine upisa i dr. Dekan fakulteta formira tročlanu komisiju.
Izbor i zaduženje profesora za predavanje na drugom ciklusu studija vrši Naučnonastavno vijeće fakulteta.

Član 8.

Strani državljani imaju pravo upisa na studij drugog ciklusa pod jednakim uslovima, kao i državljani Bosne i Hercegovine, uz prethodno izvršenu nostrifikaciju diplome i uz plaćanje propisanih troškova školarine.

 

IV ORGANIZACIJA DRUGOG CIKLUSA STUDIRANJA

Član 9.

Univerzitet, odnosno fakulteti, organizuju i realizuju drugi ciklus studija iz oblasti za koje su akreditovani.
Drugi ciklus studija organizuje se i izvodi za akademske studijske programe koji daju pravo na sticanje akademskog zvanja magistra nauke, odnosno struke.

Član 10.

Studijski programi drugog ciklusa studija podijeljeni su na studijske godine i semestre. U skladu sa evropskim sistemom prenosa ECTS bodova, obim studijskog programa iznosi 60 studijskih bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 ECTS bodova u jednom semestru.
Broj studijskih bodova za pojedini predmet određuje se prema ukupnom opterećenju studenta (teorijska i/ili praktična nastava, vježbe, seminari i sl.), vremenu rada studenta na samostalnim zadacima (domaći zadaci, projekti, seminarski radovi i sl.) i vremena za učenje kod pripreme za provjeru znanja i ocjenjivanja (testovi, završni ispit i sl.).

Magistarski rad na drugom ciklusu studija vrednuje se sa 30 ECTS bodova.

Član 11.

Student ima pravo da u toku studija provede određeno vrijeme (semestar ili studijsku godinu) na srodnoj visokoškolskoj ustanovi u zemlji ili u inostranstvu, posredstvom međunarodnih programa za razmjenu studenata, na osnovu bilateralnih ugovora koje zaključuje Univerzitet ili na prijedlog studenta po predhodno pribavljenoj saglasnosti fakulteta.
Način provođenja mobilnosti studenata utvrđeni su Statutom Univerziteta.

Član 12.

Na druga pitanja vezana za organizaciju nastave i način nastavnog rada, te za prava i obaveze studenata tokom studija, a koja nisu regulisana ovim Pravilima, primjenjivat će se odredbe Zakona i Statuta Univerziteta.

V ZAJEDNIČKI / MULTIDISCIPLINIRANI STUDIJSKI PROGRAM

Član 13.

Univerzitet može organizovati i izvoditi studij drugog ciklusa iz jedne ili više naučnih oblasti, na dva ili više fakulteta, ili zajedno sa drugom visokoškolskom ustanovom iz zemlje ili inostranstva, uz saglasnost matičnog fakulteta (daljnem tekstu: zajednički studijski program).
Zajednički studijski program mogu organizovati fakulteti iz naučnih oblasti za koje su matične.

Odluku o organizovanju zajedničkog studijskog programa donosi Senat Univerziteta. Odlukom o organizovanju zajedničkog studijskog programa utvrđuju se sva pitanja za ovaj studij, a posebno program studija, način organizacije studija, te akademsko zvanje koje
se stiče završetkom studija.
Predlagači zajedničkog studija utvrđuju program koji je usvojen od strane nadležnih tijela svih učesnika u programu.

Član 14.

Organizatori zajedničkog studijskog programa zaključuju ugovor kojim se regulišu:
1. uvjeti i način realizacije nastave,
2. procedure odobravanja i odbrane završnog rada,
3. korištenje prostora i opreme,
4. uvjeti sticanja i raspoređivanja sredstava,
5. rukovođenje studijem,
6. kod koga će se voditi evidencija o studentu (upis, izdavanje uvjerenja, diploma i sl.) i
7. druga prava i obaveze organizatora zajedničkog studijskog programa.

VI TRAJANJE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

Član 15.

Drugi ciklus studija u pravilu traje jednu ili dvije godine čijim završetkom se stiče 60 ili 120 ECTS bodova, a u zbiru sa prvim ciklusom studija iznosi 300 ECTS bodova.

Drugi ciklus studija za sticanje zvanja magistar organizuje se nakon završenog prvog ciklusa studija, tako da u zbiru sa prvim ciklusom studija iznosi 300 ECTS bodova, od čega pojedini ciklusi ostvaruju:

– prvi ciklus                                    180 ECTS bodova i
– drugi ciklus                                  120 ECTS bodova
Ukupno                                       300 ECTS bodova

Ukoliko je student završio prvi ciklus od četiri godine onda drugi ciklus traje jednu godinu i u zbiru sa prvim ciklusom studija ima 300 ECTS bodova:

– prvi ciklus                                    240 ECTS bodova i
– drugi ciklus                                    60 ECTS bodova
Ukupno                                      300 ECTS bodova

Studij se organizuje kroz redovni i vanredni studij, kao i studij na daljinu.

Član 16.

Student, koji je položio sve ispite predviđene za upisani studijski program drugog ciklusa studija, odbranio rad i ispunio sve ostale obaveze propisane ovim Pravilima, stiče odgovarajuću diplomu završenog drugog ciklusa studijskog programa.

Uz diplomu, izdaje se i dodatak diplomi radi detaljnog uvida u nivo, prirodu, sadržaj, sistem i pravila studiranja i postignute rezultate tokom studija.
Diploma drugog ciklusa studija potvrđuje se zvanjem magistra uz naznaku struke, a u skladu sa članovima Pravilnika o akademskim zvanjima koje će donijeti nadležni organ.

 

VII STRUKTURA STUDIJSKOG PROGRAMA

Član 17.

Studijski program drugog ciklusa studija sadrži opće i posebne uslove koje student mora da zadovolji za sticanje zvanja na drugom ciklusu studijskog programa o stepenu, i to:
· prikaz predmeta (kurseva), sistematizovanih po studijskim godinama, i semestrima i pripadnosti obveznim zajedničkim predmetima (naučna baza, fundamentalni i stručni predmeti), izbornim stručnim predmetima i slobodnim izbornim predmetima,
· broj sati individualnog opterećenja studenta po predmetu (kursu),
· broj ECTS bodova za svaki predmet (kurs),
· profesionalni status nakon završetka studija,
· druge oblike nastave namijenjene sticanju i usavršavanju profesionalnih zvanja i vještina (seminari, projekti, praktični rad i sl.),
· prikaz obaveznih uslova za pohađanje nastave i polaganje predmeta (kurseva),
· prikaz modula ukoliko je nastava organizovana na takav način,
· prikaz završnog rada sa brojem ECTS bodova i planiranih termina za početak i završetak njihove izrade.

Studijski program se prikazuje u obliku tabela ili dijagrama, sa posebno naznačenim obaveznim uslovima za prelazak između pojedinih studijskih programa drugog ciklusa studija.

Podaci o predmetu sadrže:
· naziv predmeta i odgovarajuću šifru za lakšu identifikaciju predmeta,
· kratki opis programa predmeta koji omogućava razumijevanje njegovog sadražaja od strane studenta,
· procjenu nivoa predmeta, što podrazumijeva jasnu naznaku potrebnih predhodnih znanja (uz uvođenje predmeta koje treba predhodno položiti i preporuku literature koju treba koristiti za pripremu), postavljenih ciljeva i liste stručne literature;
· ime/na nastavnika i saradnika,
· metod nastave i savlađivanja gradiva – predavanja, konsultacije, vježbe, laboratorijske vježbe, seminari, terenski rad, tutorijal i sl., sa brojem nedjeljnih sati i ukupnom broju nedjelja trajanja određene aktivnosti,
· način polaganja i trajanja ispita – oblici provjere znanja tokom nastave, njihova učestalost i vrednovanje praktičnog rada i drugih oblika individulanog rada (seminarski radovi, projekti i dr.), način i termin polaganja ispita,
· posebnu naznaku predmeta na kojim se nastava izvodi na nekom od stranih jezika,
· ECTS studijske bodove predviđene za određeni predmet, u skladu sa općim postavkama ECTS-a, uz naznaku broja studijskih bodova za bitne aktivnosti predviđene programom predmeta.

Član 18.

Nastavnici, koji učestvuju u realizaciji nastave na drugom ciklusu studija, obavezni su najkasnije nakon završetka prvog semestra studija, predložiti Nastavno-naučnom vijeću jedan ili više naslova tema za izradu master rada sa odgovarajućim obrazloženjem.
Oblast (teme) master rada drugog ciklusa se bira iz područja studijskog program drugog ciklusa studija.
Na zahtjev prodekana za nastavu, odsijeci (katedre) dostavljaju listu ponuđenih tema sa imenima mentora nakon završetka prvog semestra studija.
Ponuđene teme se javno oglašavaju na oglasnoj tabli i web stranici fakulteta, odnosno akademije.

VIII ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE STUDENATA DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

Član 19.

Ispitivanje studenta master studija provodi se na principu bodovanja raznih aktivnosti studenta u savladavanju pojedinog predmeta.

Član 20.

Visina ocjene zavisi od prikupljenih bodova kojiiznosi maksimalno 100 ECTS bodova, a isti se prikupljaju tokom predavanja i ispita na slijedeći način:

1. Seminarski rad                                                          30 ECTS bodova
2. Interaktivnost                                                           20 ECTS bodova
3. Prezentacija i odbrana seminarskog rada           10 ECTS bodova
4. Usmeni ispit                                                              40 ECTS bodova
UKUPNO                                                               100 ECTS bodova

 1. Seminarski rad se obavezno piše i brani za svaki predmet. Nastavnik u dogovoru sa studentom definira naslov teme seminarskog rada. On se piše u skladu sa metodologijom naučno-istraživačkog rada. Profesor ocjenjuje kvalitet i stručnost seminarskog rada od 0 do 30 ECTS bodova. Profesor može vratiti seminarski rad studentu na određene popravke i doradu.
 2. Aktivnost u toku predavanja profesor boduje od 0 do 20 ECTS bodova. Profesor formira grupe od 3-5 studenata koji razmjenjuju svoje seminarske radove i prilikom prezentacije i odbrane seminarskog rada svi unutar grupe moraju interaktivno na seminarski rad ostalih članova stavljati svoje primjedbe, sugestije, kritike i pohvale. Slušajući pitanja i odgovore, profesor će dodatno ocjenjivati svakog studenta za interaktivnost i poznavanje ostalih tema koje su tretirane kod ostalih članova grupe.
 3. Za prezentaciju i odbranu seminarskog rada profesor dodjeljuje 0-10 ECTS bodova. Prezentacija traje maksimalno 10 minuta jer su seminarski rad ranije dobili profesor i ostali članovi grupe (3-5 studenata). Nakon prezentacije, ostali članovi grupe pristupaju kritičkoj analizi seminarskog rada. Profesor može postavljati pitanja i dužan jestimulirati ostale studente na interaktivnost pa će ih bodovati po tački b). Dužina trajanja odbrane i rasprave po seminarskom radu nije ograničena, ali se preporučuje da traje oko 30 minuta po jednom studentu, odnosno seminarskom radu.
 4. Usmeni ispit se obavlja isti dan, a nakon prezentacije i odbrane seminarskog rada. Na taj način prezentacija seminarskog rada, odbrana rada i interaktivnost, kao i usmeni ispit, obavlja se javno i transparentno u grupi od 3-5 studenata s tim da ispitima mogu prisustvovati i članovi ostalih grupa. Profesor za usmeni ispit dodjeljuje studentu 0 – 40 ECTS bodova, a što ovisi o znanju studenta i poznavanju teorijskog i praktičnog
  aspekta nastavnog predmeta. Profesor usmeni ispit organizuju kroz slobodni i stručni razgovor sa studentom o nekoliko tema iz oblasti nastavnog predmeta, a koji je tretiran naročito u obaveznoj literaturi.

Za predmete gdje nisu predviđeni seminarski radovi, način sticanja bodova utvrđuje se prema strukturi ukupnog broja bodova koja mora biti opisana u planu rada za dati predmet, a iznosi maksimalno 100 ECTS bodova.

Član 21.

Student samoinicijativno prikuplja bodove na premetu i ukoliko nije zadovoljan sa brojem prikupljenih bodova, može u dogovoru sa nastavnikom koristiti sistem popravnog. Popravni se pismeno prijavljuje nastavniku najkasnije 8 dana od dana objavljivanja rezultata.

Student može pristupiti popravnom u svim oblicima prikupljanja bodova iz prethodnog člana. Popravni podrazumijeva brisanje bodova iz prve faze i evidentiranju novoosvojenih bodova.
Student ima pravo pristupa komisijskom ispitu nakon tri negativana izlaska na ispit.

Član 22.

Ocjenjivanje studenata vrši se u skladu sa brojem prikupljenih bodova, kako slijedi:

OCJENE BROJ BODOVA OPISNA OCJENA
F – 5 0 – 59 Nedovoljan
E- 6 60 – 64 Dovoljan
D – 7 65 – 74 Dobar
C – 8 75 – 84 Vrlo dobar
B – 9 85 – 94 Odličan
A – 10 95 – 100 Izvrstan

Profesor je obavezan odmah nakon završenog ispita za svakog studenta:
1. upisati u indeks broj osvojenih bodova i ocjenu, te broj ECTS bodova,
2. popuniti Zapisnik o polaganju ispita (bodovanju i ocjenjivanju),
3. priložiti jedan primjerak seminarskog rada (u pisanoj i elektronskoj verziji).

Član 23.

Polaganje svih ispita je javno i transparentno. Ispiti se mogu polagati samo u službenim prostorijama fakulteta, odnosno u objektima navedenim u dozvoli za rad.
Metrijske karakteristike pismenih testova (pouzdanost, validnost, objektivnost), kredibilitet usmenih ispita, te metodologija procjene različitih izvora ocjene studenta, predmet su periodične evaluacije nezavisnog tijela u skladu sa Pravilnikom o osiguranju kvaliteta na Univerzitetu.

Član 24.

Ispiti iz tekuće akademske godine mogu se polagati ukoliko su položeni svi ispiti iz prethodne akademske godine.
Svi ispiti se moraju prijaviti i polagati najduže jednu godinu od dana završnog predavanja na tom predmetu.

IX MENTOR, PRIJAVA I ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Član 25.

Magistarski rad je samostalan rad u kojem student obrađuje odabranu temu primjenom naučnih metoda, te dokazuje da je savladao nastavni plan i program studija, stekao potrebno znanje i osposobio se za njegovu primjenu.
Pored zahtjeva iz stava 1. ovog člana, student u radu treba da pruži dokaze da se uspješno koristi metodama u stručnom ili naučnom radu u izlaganju rezultata istraživanja, kao i da je osposobljen da izvodi zaključke na osnovu tako realizovanih istraživačkih zadataka.
Rezultati izneseni u magistrskom radu treba da predstavljaju doprinos:

 1. sistematizaciji naučnih ili stručnih zadataka i postojećih rješenja za određenu oblast,
 2. rješavanju aktuelnog naučnog ili stručnog zadatka koji je postavljen kao cilj rada,
 3. primjeni postojećih naučnih ili stručnih dostignuća u rješavanju kompleksnog stručnog zadatka.

Član 26.

Mentor magistarskog rada je predmetni nastavnik iz čije se oblasti radi magistarski rad.
Za magistarski rad koji se sastoji iz više segmenata ili koji uključuje i praktični rad mogu se odabrati dva mentora od kojih je jedan predmetni nastavnik oblasti iz koje se brani magistrski rad.
Mentor vodi kandidata u njegovom teorijskom i istraživačkom radu i pruža mu pomoć u cjelokupnom procesu izrade rada. Zahtjev za promjenu mentora rješava Nastavno–naučno vijeće fakulteta.

Član 27.

Student bira temu magistarskog rada nakon završetka prvog semestra, a najkasnije do početka posljednjeg semestra.
Tema magistarskog rada može biti izabrana iz naučne oblasti studijskog programa drugog ciklusa studija.
U dogovoru sa potencijalnim mentorom, student prvo bira naučnu oblast iz koje želi raditi magistrski rad.
Naziv teme magistarskog rada određuje nastavnik iz meritorne naučne oblasti za studente zaposlenike Univerziteta u Bihaću.
Nastavnik može prihvatiti temu koju je predložio student ukoliko ocijeni da ona ispunjava potrebne uslove.

Član 28

Student podnosi pismenu prijavu magistarskog rada Nastavno-naučnom vijeću fakulteta.
Prijava magistarskog rada treba da sadrži:

 1. biografiju kandidata,
 2. naziv teme,
 3. strukturu rada i
 4. obrazloženje.

Tema magistarskog rada mora precizno i jasno izražavati suštinski sadržaj magistarskog rada.

Član 29.

Na osnovu podnesene prijave, Nastavno-naučno vijeće imenuje mentora i komisiju za ocjenu i odbranu magistarskog rada.
Komisija iz stava 1. ovog člana ima predsjednika, članove i njihove zamjenike.
Jedan od članova komisije je i mentor i ne može biti predsjednik komisije.

Član 30.

Mentor magistarskog rada je predmetni nastavnik iz čije se oblasti brani magistarski rad.
Mentor može biti docent, vanredni profesor, redovni profesor ili profesor emeritus.
Mentor vodi kandidata u njegovom teorijskom i istraživačkom radu i pruža mu pomoć u cjelokupnom procesu izrade rada kroz:

 1. izbor teme,
 2. formulisanje naslova teme,
 3. teorijsku obradu problema,
 4. utvrđivanje definicija, vrednovanje kriterijuma i strukture,
 5. izbor načina istraživanja, prikupljanja, obrade i analize podataka i verifikacije metoda istraživanja,
 6. konačno oblikovanje rada.

Sistem žalbi i pritužbi, kao i mogućnost promjene mentora, razmatra i rješava Naučnonastavno vijeće fakulteta.

Član 31.

Magistarski rad treba da bude jezički, stilski i tehnički oblikovan u skladu sa savremenim postupcima, tehnikom i tehnologijom izrade publikacija u oblasti naučnog i stručnog rada.
Rad se dostavlja studentskoj službi fakulteta.
Magistarski rad predaje se u četiri primjerka, ukoričen u tvrde korice, kao i jedan elektronski primjerak.

Član 32.

Magistarski rad se može predati tek nakon položenih svih ispita i izvršenih svih drugih obaveza predviđenih studijskim programom.
Na zahtjev studenta, vrijeme za predaju magistarskog rada može biti produženo ako se utvrdi da su postojali opravdani razlozi za zakašnjenje.
Magistarski rad se mora prijaviti i odbraniti najkasnije u roku od 3 godine, računajući od dana odobravanja prijavljene magistarskog rada).

Član 33.

Rješenje o odobravanju odbrane magistarskog rada dostavlja se studentu, nakon čega se utvrđuje termin odbrane magistarskog rada koji se objavljuje na oglasnoj ploči fakulteta.

Član 34.

Odbrana magistarskog rada pred komisijom ima slijedeći tok:
– predsjednik komisije otvara postupak odbrane magistarskog rada, iznosi podatke o studentu, temi rada, vremenu izrade i mentoru,
– student predstavlja svoj rad, uz obrazloženje cilja, zadataka, metoda izrade, dobivenih rezultata, diskusije rezultata i zaključaka;
– članovi komisije postavljaju pitanja i komentarišu rezultate rada;
– predsjednik komisije omogućuje prisutnima u publici da postavljaju pitanja ili komentiraju rezultate magistarskog rada;
– komisija se povlači radi donošenja odluke;
– predsjednik komisije, nakon provedenog postupka, saopštava studentu odluku komisije.
Formular odbrane magistarskog rada utvrđuje fakultet na kojim se rad brani.
Odbrana magistarskog rada, koja se sastoji iz praktičnog i pisanog dijela može se realizirati u dva dijela, ali u roku koji ne može biti duži od 7 (sedam) dana nakon izvođenja praktičnog rada.
Ako se magistarski rad sastoji od dva dijela (praktični izvedbeni i pisani rad), student prvo izvede praktični dio, a zatim pristupi usmenoj odbrani pisanog rada.
U toku odbrane magistarskog rada, vodi se zapisnik.
Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada, nakon provedenog postupka, donosi odluku da li je student sa uspjehom odbranio rad.

Član 35.

Magistarski rad i odbrana magistarskog rada je javna.

Član 36.

Studenti, koji su odbranili magistarski rad, upisuju se u matičnu knjigu koju vodi organizaciona jedinica Univerziteta.

Član 37.

Organizaciona jedinica Univerziteta je dužna da jedan primjerak magistarskog rada ostavlja u svojoj dokumentaciji.

Član 38.

Senat Univerziteta utvrđuje datum svečane promocije dodjele diploma o završenom drugom ciklusu studija.
Do dodjeljivanja diplome, izdaje se uvjerenje o završenom drugom ciklusu studija u kojem se navodi da je privremenog karaktera.

X ISPRAVE I EVIDENCIJE O STUDIJU

Član 39.

Student, koji je položio sve ispite predviđene za upisani studijski program drugog ciklusa studija, odbranio magistarski rad i ispunio sve ostale obaveze propisane Statutom Univerziteta i ovim Pravilima, stiče diplomu završenog drugog ciklusa studijskog programa.
Uz diplomu se obavezno izdaje i dodatak diplomi radi detaljnog uvida u nivo, prirodu, sadržaj, sistem i pravila studiranja, kao i postignute rezultate tokom studija.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

Ova pravila primjenjuju se na studijske programe drugog ciklusa čije izvođenje počinje od studijske 2009/2010. godine.

Član 41.

Ova pravila stupaju na snagu 8-og dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Univerziteta u Bihaću.

Broj: 06-1698/2010
Bihać, 14.06.2010. godine

Predsjednik Senata

 Prof. dr. Refik Šahinović