Samoevaluacija/Self-evaluation MSc STEPS

PRILOG BR. 62. SPORAZUM o naucno-strucnoj i teh.-poslovnoj saradnji (NET GREEN AGENT) 

PRILOG BR. 12 Sporazum Biotehnicki fakultet u Bihacu i PPF Sarajevo

PRILOG BR. 13. SPORAZUM – Agrodar

PRILOG BR. 63. SPORAZUM o poslovno-tehnickoj saradnji (POLJOPRIVREDNI ZAVOD USK-a)

PRILOG BR. 63. -Potpisani ugovori o saradnji

PRILOG BR. 6A. Odluka o produženju mandata prodekana NIR

PRILOG BR. 7. ODLUKA – Tim za NIR

PRILOG BR. 8 – Podaci o naučno-istraživačkom radu

PRILOG BR. 8. Izvještaj Tima za osiguranje kvaliteta o evaluacijskim anketama STEPS