Nastavno-naučno vijeće

Nadležnosti Nastavno-naučnog vijeća

 

Nastavno-naučno vijeće je akademsko tijelo fakulteta nadležno i odgovorno za akademska pitanja:

 • predlaže nastavni plan i program za organizacionu jedinicu kao dio integralnog nastavnog plana i programa Univerziteta;
 • donosi odluke o akademskim, naučnim, umjetničkim i stručnim pitanjima na nivou organizacione jedinice;
 • obrazuje komisije u postupku sticanja naučnog stepena magistra i imenuje mentora i predlaže komisiju u postupku sticanja naučnog stepena doktora nauka i predlaže mentora;
 • bira i razrješava dekana/direktora u javnoj i transparentnoj konkursnoj proceduri koju sprovodi organizaciona jedinica uz saglasnost Senata.
 • bira prodekana i predstavnika u Senatu tajnim glasanjem natpolovičnom većinom svih članova vijeća;
 • imenuje Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika;
 • utvrđuje prijelog za izbor kandidata u akademska zvanja;
 • odlučuje o prigovorima studenata na odluku dekana o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima studenata;
 • Utvrđuje prijedloge broja studenata za upis na sva 3 (tri) ciklusa studija;
 • Bira  i  razrješava,  tajnim  glasanjem,  dekana,   prodekana.
 • Bira i razrješava predstavnike fakulteta/VŠ-a u organe Univerziteta, na način utvrđen ovim Statutom i drugim opštim aktima;
 • Utvrđuje    prijedloge   za    odsustvovanje    sa    posla   zaposlenika,    zbog    stručnog usavršavanja;
 • Bira studenta – saradnika (demonstratora) na stručnim studijskim predmetima;
 • Utvrđuje prijedloge recezenata;
 • Donosi   odluke   o   svim   drugim   akademskim,   naučnim,   umjetničkim   i   stručnim pitanjima na nivou fakulteta/VŠ-a, koja nisu u nadležnosti Senata, Vijeća i drugih organa Univerziteta i
 • Vrši i druge nadležnosti, u skladu sa zakonom i Statutom.

NNV fakulteta  svoje nadležnosti vrši na sjednicama, koje se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput mjesečno. Na početku akademske godine NNV-e utvrđuje okvirni raspored održavanja sjednica, koji je usklađen sa rasporedom održavanja sjednica Senata.

Lista članova Nastavno-naučnog vijeća Biotehničkog fakulteta

Nastavno-naučno vijeće Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću čine slijedeći članovi:

 1. dr.sc. Husein Vilić, van. prof., – dekan,
 2. dr.sc. Vildana Jogić, docent – prodekan za nastavu i studentska pitanja,
 3. dr.sc. Nermin Pračić, van. prof., 
 4. dr.sc. Emir Mujić, docent – prodekan za naučno-istraživački rad,
 5. dr.sc. Mirsad Ičanović, docent – voditelj prvog ciklusa studija na Šumarskom odsjeku,
 6. mr.sc. Samira Hotić, docent,
 7. dr.sc. Refik Šahinović, red. prof.,
 8. dr.sc. Mirsad Veladžić, red. prof.,
 9. dr.sc. Zemira Delalić, red. prof.,
 10. dr.sc. Halid Makić, van. prof.,
 11. dr.sc. Azra Bakrač, van. prof.,
 12. dr.sc. Jasmina Ibrahimpašić, van. prof.,
 13. dr.sc. Vildana Alibabić, van. prof.,
 14. dr.sc. Ifet Šišić, van. prof.,
 15. dr.sc. Osman Perviz, van. prof.,
 16. dr.sc. Suzana Jahić, van. prof.,
 17. dr.sc. Azra Skender, van. prof.,
 18. dr.sc. Fatima Muhamedagić, docent,
 19. dr.sc. Melisa Oraščanin, docent – voditelj drugog ciklusa studija na Fakultetu,
 20. mr.sc. Sebila Rekanović, viši asistent,
 21. mr.sc. Merima Toromanović, viši asistent,
 22. mr.sc. Edina Šertović, viši asistent,
 23. dr.sc. Mejra Bektašević, docent – voditelj prvog ciklusa studija na Prehrambenom odsjeku i odsjeku ZO
 24. MA Anita Vuković, viši asistent,
 25. MA Subha Džafić, viši asistent – voditelj prvog ciklusa studija na Poljoprivrednom odsjeku,
 26. dr.sc. Dinko Bećirspahić, docent,
 27. dr.sc. Safeta Redžić, docent,
 28. dr.sc. Aida Džaferović, docent,
 29. Adnan Kovačević, student – predstavnik studenata prvog (I) ciklusa studija,
 30. Amina Selmanović predstavnik studenata drugog (II) ciklusa studija