OBAVIJEST o odbrani mr. rada Edisa Vojić

UNIVERZITET U BIHAĆU  BIOTEHNIČKI FAKULTET                                                                                                 Broj: 03-523/2022 Datum: 23.03.2022. godine

Na osnovu člana 154. stav 3. Statuta Univerziteta u Bihaću (broj: 01-1914/2009. od 27.10.2009. godine), a u vezi s članom 33. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Bihaću (broj: 06-1698/2010. od 14.06.2010. godine), te u skladu s članom 31. Pravilnika o studiranju na drugom ciklusu studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću (broj: 03-287/2011. od 02.03.2011. godine), kao i Saglasnosti Ministarstva  obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona za organizovanje provođenja postupka odbrane završnih radova studenata I, II i III ciklusa studija na Univerzitetu u Bihaću (broj: 10-34-5071-2/2020. od 14.05.2020. godine), Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, daje slijedeću
O B A V I J E S T

Bachelor pojoprivrede Edisa Vojić, branit će dana 09. maj 2022. godine (Ponedjeljak), u 1100 sati, magistarski rad na temu ”Antimikrobna aktivnost odabranih ekstrakata začina na Escherichia coli, Salmonella ssp. i Listeria monocytogenes”, na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

Odbrana magistarskog rada je javna.