Konkurs za stipendiranje studentata sa područja USK-a

Na osnovu člana 3. Pravilnika o stipendiranju studenata sa područja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko- sanskog kantona“, broj: 28/22), ministar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta raspisuje:

 

K O N K U R S

za stipendiranje studenata sa područja Unsko- sanskog kantona za akademsku 2023/2024. godinu

 

Stipendije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dodjeljuju se za akademsku 2023/2024. godinu, a sredstva za realizaciju su obezbijeđena u Budžetu Unsko- sanskog kantona za 2023. godinu.

I  Korisnici prava na stipendiju                                                                            

Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti prve godine I (prvog) ciklusa studija koji se prvi put upisuju na visokoškolsku ustanovu i studenti viših godina koji u toku studija nisu imali više od jedne obnovljene godine, s tim da to ne može biti godina studija u kojoj konkurišu za stipendiju.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti samo studenti koji imaju prebivalište na području Unsko-sanskog kantona.

Studenti koji koriste stipendiju drugog pravnog lica ili ako koriste stipendiju koju dodjeljuje organ bilo kojeg nivoa vlasti u BiH, ne mogu biti korisnici stipendije ovog Ministarstva. 

Učeniku generacije s prebivalištem na području Unsko- sanskog kantona stipendija se dodjeljuje bez bodovanja.

Pravo učešća imaju studenti koji studiraju na jednom od javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.

 

 

 

II Kriteriji za dodjelu stipendija

Kriteriji na osnovu kojih se dodjeljuju stipendije studentima su:

 1. opći uspjeh iz srednje škole (za studente prve godine);
 2. prosjek ocjena svih položenih ispita (za studente ostalih godina);
 3. bodovi na osnovu mjesta studiranja;
 4. deficitarnost zanimanja (Odlukom utvrđuje Ministarstvo);
 5. dobivene nagrade (prethodna školska/akademska godina);
 6. osvojena mjesta na takmičenjima relevantnim za studij (prethodna školska/akademska godina);
 7. osvojena mjesta na sportskim takmičenjima (državna i međunarodna);
 8. za sudjelovanje u odobrenim stručnim i naučnim projektima i za objavljene radove i knjige, relevantne za studij (prethodna akademska godina);
 9. pripadnost boračkoj populaciji
 10. socijalni status i otežani uslovi života
 • (student invalid sa stepenom invaliditeta 70% i više);
 • student invalid sa stepenom invaliditeta od 30% do 70% ;
 • student korisnik socijalne pomoći ili korisnik narodne kuhinje;
 • studenta izdržava samohrani roditelj (jedan roditelj umro, nestao nepoznat), a da taj roditelj nije iz kategorije pripadnika boračke populacije);
 • student kojem su jedan ili oba roditelja nezaposlena.                                  

                                                      

 1. srodstvo
 • student ima brata i/ili sestru redovnog studenta;
 • student ima brata i/ili sestru, redovnog učenika srednje škole;
 • student ima brata i/ili sestru, redovnog učenika osnovne škole.

 

Bodovi po osnovu tačke i), j) i k) se koriste samo po jednom osnovu koji je, po broju bodova, najpovoljniji za učesnika konkursne procedure.

 

III Potrebna dokumentacija

Studenti koji se prijavljuju na konkurs, prijavu za apliciranje na konkurs podnose na propisanom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Vlade Unsko- sanskog kantona.

Uz prijavu se dostavlja dokumentacija i to:

 1. a) obavezno
 1. Potvrdu o prebivalištu podnositelja zahtjeva koji aplicira za dodjelu stipendije (CIPS);
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Uvjerenje o državljanstvu;
 4. Student prve godine:
 • svjedodžbe svih razreda srednje škole i završnu diplomu,
 • potvrdu visokoškolske ustanove da je redovno upisao prvu godinu studija
 1. Studenti starijih godina:
 • potvrdu visokoškolske ustanove da je prvi put upisao godinu studija i prosjek ocjena, te kopiju indeksa
 1. ovjerenu ličnu izjavu da podnosilac prijave ne prima stipendiju od drugih pravnih lica

Sva dokumentacija

 1. b) samo studenti koji dokazuju ispunjavanje uslova ili statusa iz tačaka e, f , g , h, i , j, k pobrojanih u Kriterijima za dodjelu stipendija ovog Konkursa, kako slijedi:
 1. postignuća na natjecanjima u protekloj školskoj/akademskoj godini i takmičenjima relevantnim za studij dokazuju se diplomom ili drugom službenom potvrdom nadležnog tijela smotre ili natjecanja, a koja su propisana od nadležnog organa. Bodovanje natjecanja i nagrada vrši se na način da se za sudjelovanje na više razina uzima ono koje je za podnosioca zahtleva najpovoljnije i to za svako područje natjecanja posebno. (tačke f i g Kriterija za dodjelu stipendija)
 2. osvojene nagrade dokazuju se uvjerenjem o dodjeljenoj nagradi, a sudjelovanje u odobrenim stručnim i naučnim projektnima relevantnim za studij dokazuju se potvrdom ili drugim dokazom o učešću na projektu izdatu od stane organizatora projekta, dok se kao dokaz o objavljenim knjigama ili radovima prilaže odgovarajući dokaz iz kojeg se može utvrditi autorstvo podnositelja zahtjeva (tačke e i h Kriterija za dodjelu stipendija)

 

 1. potvrda nadležnog organa o pripadnosti porodici šehida, poginulog borca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata (tačka i Kriterija za dodjelu stipendija)

 

 1. rješenje o utvrđivanju invalidnosti studenta (tačka j alineja 1 i 2 Kriterija za dodjelu stipendija);
 2. rješenje nadležnog centra za socijalni rad da student prima socijalnu pomoć (tačka j alineja 3 Kriterija za dodjelu stipendija);
 3. potvrdu nadležnog tijela da je student bez roditeljskog staranja ili smrtni list (tačka j alineja 4 Kriterija za dodjelu stipendija);
 4. uvjerenje JU “Služba za zapošljavanje USK” da se roditelji/roditelj nalaze u evidenciji za nezaposlena lica (tačka j alineja 5 Kriterija za dodjelu stipendija).
 5. potvrda o:
 • statusu redovnog studenta brata i/ili sestre,
 • statusu redovnog učenika osnovne ili srednje škole brata i/ili sestre podnosioca prijave.

(tačka k Kriterija za dodjelu stipendija)

Ukoliko student dokazuje uslove iz tačke 13. i/ili 14. ovog Konkursa, dužan je priložiti izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva (kućna lista).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

IV Rokovi za podnošenje prijave

            Prijava za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu  obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na adresu Alije Đerzeleza broj 6, 77000 Bihać, putem pisarnice Vlade Unsko-sanskog kantona, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

V Utvrđivanje Preliminarne i Konačne rang liste

            Preliminarna rang lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju objavljuje se na službenoj stranici Vlade Unsko-sanskog kantona i na oglasnoj tabli Ministarstva.

 Podnosioci prijava imaju pravo prigovora ministru na preliminarnu rang listu u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na web stranici Vlade i Ministarstva.

Nakon riješenih eventualnih prigovora, ministar donosi konačnu Odluku o dodjeli stipendija/rang listu za akademsku 2023/2024. godinu, na osnovu koje potpisuje pojedinačne ugovore sa studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju

             

Prijavni obrazac

 

                                                                                                    MINISTAR

                                                                                           mr.sci. Edvin Alijanović