Online sastanak UNSA i UNBI u sklopu Erasmus+ projekta STEPS

Nastavno osoblje Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću održali su 02. decembra, 2020. godine online sastanak u sklopu redovnih aktivnosti u sklopu Erasmus+ projekta STEPS. Na sastanu je razgovarano o implementaciji sporazuma o međuinstitucionalnoj saradnji u domenu razmjene nastavnog osoblja i studenata na studijskom programu ii ciklusa studija Erasmus+ STEPS “Održivi sistemi proizvodnje hrane”. Shodno ovome dogovorene su buduće aktivnosti vezane za: razmjenu nastavnog osoblja/studenta tokom I semestra studijskog programa, zajednička mentorstva (komentorstva) na magistarskim radovima, te članstva u komisijama za odbranu magistarskih radova u okviru spomenutog studijskog programa, ustupanje laboratorijsko-istraživačkih kapaciteta u svrhu istraživanja za potrebe izrade završnih magistarskih radova u okviru navedenog studijskog programa, izdavanje diploma svršenim studentima i aplikaciju na Erasmus+ ICM (International Credit Mobility).