KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I (prvu) godinu I i II ciklusa studija na Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2020/2021. godini

UNSKO SANSKI KANTON

UNIVERZITET U BIHAĆU

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju- prečišćeni tekst („Sl. glasnik USK“, br. 24/17),  i  Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-1857/2020 od 04.06.2020. godine, Univerzitet u Bihaću objavljuje

KONKURS / NATJEČAJ

za upis studenata u I (prvu) godinu I i II ciklusa studija na Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2020/2021. godini

  1. Upis studenata u I godinu I (prvog) ciklusa studija:

Konkurs/natječaj za upis u I godinu studija u akademskoj 2020/2021 traje od 16.06.2020. do 16.07. 2020. godine (prvi prijavni rok) i od 17.07.2020.do 25.09.2020 (drugi prijavni rok)

OPŠTE  ODREDBE

U prvu godinu studija u akademskoj 2020/2021.  kandidati se upisuju u skladu sa planom  upisa studenata.

Pravo učešća na KONKURSU/ NATJEČAJU imaju državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonskim propisima.

Prijem i upis studenata u I godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ Fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću koja je sastavni dio ovog KONKURSA/NATJEČAJA, kao i pojedinačnih kriterija Fakulteta Univerziteta u Bihaću za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij

Preliminarna lista kandidata obajvit će se najkasnije  20.07.2020. godine

Na preliminarnu listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (23.07.2020.)  o kojoj je vijeće organizacione jedinice obavezno donijeti odluku u roku od dva dan.  

Nakon isteka žalbenog roka organizaciona jedinica objavljuje konačnu rang-listi (24.07.2020.). Odluka vijeća je konačna.

Fakulteti Univerziteta u Bihaću će na svojim oglasnim pločama  i web stranicama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predavanja dokumenata na KONKURSU/NATJEČAJU.

Za prijavu na KONKURS/NATJEČAJ za upis u I godinu studija kandidat je dužan predati sljedeća dokumenta:

  • Prijava na Konkurs,
  • Originalne svjedodžbe/ovjerene fotokopije o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta/potvrda za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH
  • Originalnu diplomu/ovjerenu fotokopiju o završenoj srednjoj školi
  • Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
  • Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Kandidati se mogu prijaviti na dva fakulteta/studijska programa na Univerzitetu u Bihaću. Original dokumenti se predaju na fakultet/studijski program primarnog izbora, a ovjerena fotokopija dokumenata na fakultet/studijski program alternativnog izbora. Po završetku Konkursne procedure nakon objavljivanja rang-liste kandidata, primljeni kandidat se na izabrani fakultet Univerziteta u Bihaću, upisuje sa original dokumentima.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za sve Fakultete Univerziteta u Bihaću koji ne prime planirani broj kandidata u prvom upisnom roku, prijem studenata vršit će se u skladu sa utvrđenim rokovima iz ovog KONKURSA/ NATJEČAJA. Pravo učešća na konkursu/natječaju u naknadnom upisnom roku  imaju svi kandidati koji se nisu prijavili u prvom upisnom roku a ispunjavaju uslove ovog konkursa.

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u I godinu (I ciklusa) objaviće se na WEB stranici Univerziteta u Bihaću/ organizacionih jedinica.

  1. Upis studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini izvršit će se kako slijedi:
OdsjekRedovniRedovni- samofina-nsirajućiVanredniUkupno
Poljoprivredni odsjek1010
Šumarski odsjek1010
  Prehrambeni odsjek1010
Zaštita okoliša odsjek1010
UKUPNO40  40  

Upis primljenih kandidata će se obaviti u septembru/rujnu tekuće godine, a detaljne informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge bitne informacije, biće objavljene na oglasnim pločama fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Ovaj KONKURS/NATJEČAJ kao i konačni rezultati prijema objavit će se i na WEB stranici  Fakulteta/ Univerziteta u Bihaću.

Upis studenata u I godinu II (drugog) ciklusa studija:

FAKULTETNaziv II (drugog)  ciklusaBroj studenata
BIOTEHNIČKI FAKULTETŠumarski odsjek:smjer Uzgajanje,uređivanje i iskorištavanje šuma10
UKUPNO10

Konkurs/natječaj za upis u I godinu II-og ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2020/2021. godini, traje od 16.06.2020. do 16.07.2020. (prvi prijavni rok) i od 17. 07. 2020.  do 25. 09. 2020. godine  (drugi prijavni rok).

Pravo upisa na I godinu II-og ciklusa studija imaju kandidati sa završenim I –im ciklusom studija i stečenih 240 ECTS bodova u skladu sa članom 154. Statuta Univerziteta u Bihaću kao i kandidati koji su završili četverogodišnji studij odgovarajućeg fakulteta po predbolonjskom sistemu školovanja.

Studenti se upisuju kao redovni samofinansirajući i vanredni studenti, po vlastitom izboru.

Informacije o prijavi na Konkurs i potrebnim dokumentima za prijavu, kao  i bliže odredbe i uslove upisa studenata na I godinu II-og ciklusa studija zainteresirani kandidati će dobiti u studentskim službama fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) za upis u I godinu II ciklusa studija predaju se na fakultete  u utvrđenom prijavnom roku svakim radnim danom (na adrese Fakulteta  navedene u tekstu ispod).

Prijave na konkurs za I i II  ciklus  sa potrebnim prilozima dostavljaju se:

  • Biotehnički fakultet, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać, Telefon: 037 228 059

U periodu od 31.07.2020. godine do 30.08. 2020. godine prijave kandidata se neće zaprimati zbog kolektivnog godišnjeg odmora.