BIOTEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BIHAĆU DOBIO JOŠ JEDNOG DOKTORA NAUKA

Merima Тоrоmаnоvić je uposlenica Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću na kojem trenutno radi kao viši asistent na grupi predmeta iz uže oblasti Industrijska i okolišna biotehnologija, na koju ima i izbor. U toku svog školovanja na magistarskom i doktorskom studiju se bavila problematikom prečišćavanja otpadnih voda. 

Dana 08.10.2021. godine Merima je na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci uspješno odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Оptimizаciја rаdа pilоt bilјnоg urеđаја kоd оbrаdе оtpаdnih vоdа rаzličitоg stеpеnа biоrаzgrаdivоsti“ pred Komisijom u sastavu:

  1. dr Saša Papuga, vanredni profesor, Tehnološki fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci; predsjednik
  2. dr Jasmina Ibrahimpašić, vanredni profesor, Biotehnički fakultet, Univerzitet u Bihaću; mentor
  3. dr Ljiljana Topalić-Trivunović, redovni profesor, Tehnološki fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci; komentor
  4. dr Ifet Šišić, redovni profesor, Biotehnički fakultet, Univerzitet u Bihaću; član
  5. dr Dijana Drljača, docent, Tehnološki fakultet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci; član;

te time stekla zvanje Doktor tehničkih nauka.

Cilj ovog istraživanja je bio određivanje optimalnih parametara procesa razgradnje razgradivih i teško razgradivih otpadnih voda i utvrđivanje efikasnosti njihovog prečišćavanja primjenom ovog pilot biljnog uređaja. Istraživanje je rađeno sa komunalnom, tehnološkom i sintetskom otpadnom vodom u kojoj je bila povećana koncentracija teških metala, a s ciljem dobivanja izlaznih vrijednosti parametara u skladu sa zakonskom regulativom.

Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda predstavlja prioritetni izazov u zaštiti životne sredine za svaku regiju, pa tako i za cijeli Unsko-sanski kanton. U svrhu rješavanja tog problema realizovan je projekat izgradnje edukacijskog horizontalnog pilot biljnog uređaja sa podpovršinskim tokom vode na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, a na kojem je rađena doktorska disertacija kandidatkinje Merime Toromanović.

Biljni uređaji su kompleksni biološki sistemi koji su projektovani i izgrađeni na način da se iskoriste prirodni procesi koji se dešavaju u močvarnim biljkama i zemljištu, uključujući i mikroorganizme koji učestvuju u prečišćavanju vode. Oni su projektovani tako da oponašaju procese koji se dešavaju u prirodnim močvarama, ali pod kontrolisanim uslovima. U odnosu na konvencionalne metode prečišćavanja otpadnih voda, biljne uređaje karakterizuju niska cijena rada i održavanja, te visoka efikasnost. 

Univerzitet u Bihaću i Biotehnički fakultet su time ojačali svoj naučno-nastavni kadar i dobili još jednog doktora iz oblasti tehničkih nauka.