Erasmus+ project “Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro)” – RiskMan

Application No. 619384-EPP-1-2020-1-TR-EPPKA2-CBHE-JP / Duration: 2020-2022

more information about the project at:

www.riskman.mu.edu.tr

Erasmus+ CBHE project RiskMan | Facebook

Copyright © BTF / Blog at UNBI (BTF) developed by Prof. As. Emir MUJIĆ

Disclaimer: The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/multilingual_disclaimers_for_beneficiaries.pdf

Podrška Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za upotrebu sadržanih informacija. https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/multilingual_disclaimers_for_beneficiaries.pdf

Introduction

University of Bihać, Biotechnical Faculty together with 13 partners Universities and institutes from EU countries, Western Balkans and the Republic of Turkey took part in the Erasmus + project “Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro)”- RiskMan. (ref. no. 619384-EPP-1-2020-1-TR-EPPKA2-CBHE-JP). The project was approved and funded by the European Union through the ERASMUS + CBHE program (Erasmus + Capacity Building in Higher Education Call EAC / A02 / 2019 – Selection Year 2020

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cbhe_2020-results.pdf)

The project team of the University of Bihać, Biotechnical Faculty consists of:

 • Assoc Prof. Azra Bakrač, PhD
 • Asst Prof. Emir Mujić, PhD
 • MA Subha Džafić, senior Assistant,
 • Nermina Badić – Office of Academic and Student Affairs at UNBI

Aims and objectives

The main aim of the project is to promote the education of stakeholders and high education in the field of risk assessment of non-native (NN) species and to stimulate research and cooperation on the management of NN species in the Western Balkan Region.

Aquaculture is currently one of the most important human food resources globally and is an important contributor to food security, income generation and employment in local economies. Nevertheless, in order to remain competitive, the aquaculture industry is diversifying over the years involving the use of alternative species. Regrettably, this practice has led to the introduction of non‐native (NN) species to natural water bodies that have been found to exert adverse impacts on native species and ecosystems. Ecological impacts of invasive alien species range from single-species interactions and reduction in individual fitness of native species to population declines, local extinctions, changes in community composition and effects on entire ecosystem processes and wider ecosystem function. Moreover, non-native species can lead to major economic damage and significant impacts on human well‐being and, along with climate change, are widely recognized as one of the main threats to aquatic biodiversity.

Given that risks can be reduced merely by communicating and educating industry and the general public to the hazards associated with the release of non-native organisms into the open environment, the risk analysis process involves protocols through it is possible to identify potentially invasive species and assess the risks associated with those. Due to its zoogeographical position and the high degree of endemism the Western Balkans region’s biodiversity is particularly vulnerable to the negative impacts of NN species introductions, leading to high levels of threat to native biodiversity. This further highlights the importance of considering the impacts of NN species in freshwater ecosystems in the countries of this region. Consequently, these efforts are expected to contribute to aquaculture sustainability, reduce economic distortion and support countries having limited regulation on both conservation and aquaculture issues.

Partners:

 1. Turkey (Coordinator): Muğla Sıtkı Koçman University
 2. Italy: University of Palermo
 3. Croatia: University of Zagreb
 4. North Macedonia: Ekomenlog
 5. North Macedonia: Hydrobiological Institute Ohrid
 6. Albania: ACEPSD
 7. Albania: ALB ADRIATICO 2013
 8. Albania: Agricultural University of Tirana
 9. Bosnia and Herzegovina: University of Sarajevo
 10. Montenegro: University of Montenegro
 11. Greece: iSea
 12. Bosnia and Herzegovina: University of Bihać
 13. Albania: University College of Business

___________________

Bosnian language

Erasmus+ projektu “Jačanje obrazovnih kapaciteta za upravljanje rizikom od alohtonih (ne-nativni) vodenih vrsta u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora)”

Uvod

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću zajedno sa još 12 partnerskih Univerziteta i instituta iz zemalja EU, zemalja Zapadnog Balkana te Republike Turske uzeo je učešće u Erasmus+ projektu „Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro)“ – RiskMan. (ref. no. 619384-EPP-1-2020-1-TR-EPPKA2-CBHE-JP). Projekat je odobren i financiran od strane Europske unije kroz program ERASMUS+ CBHE (Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Call EAC/A02/2019 – Selection Year 2020,

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cbhe_2020-results.pdf)

Projektni tim Univerziteta u Bihaću, Biotehničkog fakulteta čine:

 • prof. dr. Azra Bakrač,
 • doc. dr. Emir Mujić,
 • MA Subha Džafić, viši asistent,
 • Nermina Badić – Ured za nastavu i studentska pitanja na UNBI

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je promocija obrazovanja tzv. stakeholdera, te promocija visokog obrazovanja u oblasti procjene rizika od alohtoni, ne-nativnih (eng. non-native) vodenih vrsta i poticanje istraživanja i saradnje na upravljanju ovim vrstama u regiji Zapadnog Balkana.

Kako bi ostala konkurentna industrija akvakulture koje je trenutno jedan od najvažnijih ljudskih prehrambenih resursa na globalnom nivou, te ima važan je doprinos u sigurnosti hrane, stvaranju prihoda i zapošljavanju u lokalnim ekonomijama, tokom godina se diverzificira i uključuje alternativne vrste. Nažalost, ova praksa dovela je do uvođenja alohtonih (ne-nativnih) vrsta u za koja je utvrđeno da imaju negativan utjecaj na autohtone vrste i ekosisteme. Ekološki uticaji invazivnih stranih vrsta kreću se od interakcija pojedinih vrsta i smanjenja tzv. individualne kondicije autohtonih vrsta, pa i do opadanja populacije, lokalnih izumiranja, promjena u sastavu zajednice i uticaja na čitave procese i funkcije ekosistema. Pored ovoga, alohtone, ne-nativne vrste mogu dovesti do velikih ekonomskih šteta i značajnog uticaja na dobrobit ljudi, te su uz klimatske promjene, široko su prepoznate kao jedna od glavnih prijetnji vodenoj biološkoj raznolikosti.

S obzirom da se rizici mogu umanjiti samo komuniciranjem i edukacijom industrije akvakulture i šire javnosti o opasnostima povezanim sa puštanjem alohtonihne-nativnih organizama u otvoreno okruženje. Proces analize rizika uključuje protokole kroz koje je moguće identificirati potencijalno invazivne vrste i procijeniti rizike povezane s tim. Zbog svog zoogeografskog položaja i visokog stepena endemizma, biodiverzitet regiona Zapadnog Balkana je posebno ranjiv na negativne uticaje uvođenja alohtonih vrsta, što dovodi do visokog nivoa ugroženosti autohtone biološke raznolikosti. To dodatno naglašava važnost razmatranja uticaja ovih vrsta na slatkovodne ekosisteme u zemljama ovog regiona. Shodno navedenom, očekuje se da će aktivnosti i napori kroz ovaj projekat doprinijeti održivosti akvakulture, smanjiti ekonomsku distorziju i podržati zemlje koje imaju ograničenu regulativu, kako u pogledu zaštite, tako i u vezi s akvakulturom.

___________________

RiskMan Steering Committee e-Meeting

Published 22 April 2021

RiskMan Steering Committee e-Meeting was done on Zoom on April 21, 2021. All the RiskMan Partners coordinated by the Project Coordinator MSKU and by UNIPA (leader of WP3) have discussed the results of the first two WPs and planned the future activities.

Online sastanak Upravnog odbora Erasmus+ RiskMan-a održan je na putem Zoom-a 21. aprila 2021. Kao predstavnici Univerziteta u Bihaću i članovi UNBI RiskMan tima sastanku su prisustvovali Prof. dr. Azra Bakrač i doc. dr. Emir Mujić. Na sastanku su anlizirane dosadašnje aktivnosti i rezultati prva dva WP-a, te planiranje budućih aktivnosti.

___________________

Internal meetings of the UNBI RiskMan team

Published 26 February 2021

For the purpose of planning, implementing activities and goals under the Erasmus+ project RiskMan, UNBI RiskMan team continuously holds internal meetings. Meetings are held at the Biotechnical Faculty of the University of Bihać.

Interni sastanci UNBI RisMan tima

U svrhu planiranja te provođenja aktivnosti i ispunjenja ciljeva u okviru Erasmus+ projekta RiskMan predstavnici Univerziteta u Bihaću u konzorciju navedenog projekta redovno održavaju interne sastanke na Biotehnčkom fakultetu Univerziteta u Bihaću

___________________

Erasmus+ RiskMan Updating Meeting

Published 19 February 2021

A Consortium Erasmus+ RiskMan Updating Meeting was held on Thursday, 18th of February 2021. The online meeting was coordinated by Muğla Sıtkı Koçman University (Turkey) and was attended by all project partners.The topic of the meeting were issues related to the process of finalizing and signing Partnership Agreement, current status of Work Packages 1 and 2 and implementation of redesigned WP5 as well.

University of Bihać was represented by Prof. As. Emir Mujić, MA Subha Džafić, Senior Assistant and Nermina Badić – Office for Academic and Student Affairs at University of Bihać.

Erasmus+ RiskMan Updating Meeting

U organizaciji Muğla Sıtkı Koçman University (R Turska), kao koordinatora Erasmus+ projekta RiskMan, 18. februara 20201. godine održan je online „RiskMan Updating Meeting”. Na sastanku je razgovarano o finaliziranju procedure i potpisivanju Partnerskog ugovora, o trenutnom statusu radnih paketa 1 i 2, kao i o implementaciji redizajniranog radnog paketa 5.

U ime Univerziteta u Bihaću sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima: doc. dr. Emir Mujić, MA Subha Džafić, viši asistent i Nermina Badić iz Ureda za nastavu i studentska pitanja Univreziteta u Bihaću.

___________________

Online Grantholder’s meeting – Bilateral meeting with EACEA Project Officers

Published 05 February 2021

University of Bihać (UNBI) as representative from one of the beneficiary institutions located in a Partner Country together with the Erasmus+ RiskMan project coordinator Muğla Sıtkı Koçman University MSKU (Turkey) participated in the Bilateral meeting within “Online Grantholder’s meeting” for all projects granted by Erasmus+ CBHE in 2020 hosted by the Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA) from January 25 – 29, 2021. Online bilateral meetings with EACEA representatives – project officers Giulia MORO and Danielle PICOT, were held on January 28th and February 4th, 2021. On behalf of University of Bihać the online meetings were attended by UNBI RiskMan team: Prof. Asoc. Azra Bakrač, Prof. Ass. Emir Mujić, MA Subha Džafić – Senior Assistant and Nermina Badić – Office of Academic and Student Affairs at UNBI.

Bilateralni sastanci sa projektnim službenicima EACEA

Univerzitet u Bihaću kao predstavnik institucija iz partnerskih zemalja u projektu Erasmus+ CBHE RiskMan zajedno sa koordinatorom projekta Muğla Sıtkı Koçman Univerzitetom – MSKU (Turkey) uzeo je učešće u bilateralnim sastancima organiziranim u okviru “Online Grantholder’s meeting” za sve odobrene projekte iz programa Erasmus+ CBHE za 2020 godinu. Domaćin ovih aktivnosti je bila Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu i kulturu Evropske komisije (EACEA) od 25. do 29. januara 2021. godine. Online bilateralni sastanci sa predstavnicima EACEA – projektnim službenicima Giulia MORO and Danielle PICOT održani su 28. januara i 04. februara 2021. godine. Kao predstavnici Univerziteta u Bihaću sastancima su prisustvovali članovi UNBI RiskMan tima: prof. dr. Azra Bakrač, doc. dr. Emir Mujić, MA Subha Džafić – viši asistent i Nermina Badić – Ureda za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Bihaću.

___________________

Erasmus+ Capacity Building in Higher EducationOnline Grantholders´Meeting 25-29 January 2021

Published 29 January 2021

The Erasmus+ CBHE – Regional Workshop Western Balkans organised by the European Commission. Representatives of the University of Bihać and members of the UNBI team in the consortium of the Erasmus + RiskMan project doc. dr. Emir Mujic, prof. dr. Azra Bakrač and Nermina Badić – Office for Teaching and Student Affairs at UNBI participated in the regional online workshop Erasmus+ CBHE organised by the European Commission for the Western Balkans. The workshop was held on 26 January, 2021.

https://cbhegrantholders2021.eu/

Regionalna radionica Erasmus+ CBHE za zemlje Zapadnog Balkana organizirana od strane Evropske komisije

Predstavnici Univerziteta u Bihaću i članovi UNBI tima u konzorciju projekta Erasmus+ RiskMan doc. dr. Emir Mujić, prof. dr. Azra Bakrač i Nermina Badić – Ured za nastavu i studentska pitanja na UNBI učestvovali su na regionalnoj online radionici Erasmus+ CBHE organiziranoj od strane Europske komisije za zemlje Zapadnog Balkana. Radionica je održana 26.01.2021. godine.

___________________

Erasmus+ RiskMan Kick-Off Meeting, Mugla, Turkey December 10th , 2020

Published 14 December 2020

The official Kick-Off Meeting of the Erasmus+ project RiskMan was held on December 10th, 2020. As coordinating partner of the consortium, Muğla Sıtkı Koçman University (Turkey) invited all project partners to this one day online meeting. The primary objective of the meeting was for all partners to get to know each other in order to create the right conditions to work together for the next 2 years. The UNBI team was represented by Prof. As. Azra Bakrač, Ph.D, MA Subha Džafić, Senior Assistant and Nermina Badić – Office of Academic and Student Affairs at UNBI.

U sklopu aktivnosti Erasmus+ projekta RiskMan u organizaciji Muğla Sıtkı Koçman University (R. Turska) 10. decembra 2020. godine održan je zvanični jednodnevni online Kick-Off Meeting. Ispred UNBI tima sastanku su prisustvovali: prof. dr Azra Bakrač, MA Subha Džafić, i Nermina Badić – Ured za akademska i studentska pitanja na Univrezitetu u Bihaću.

___________________

Newspaper article about the Erasmus + project RiskMan in the Una-Sana newspaper “Krajina” (bs)

Published 11 November 2020

___________________

RiskMan meeting about invasive and horizon aquatic species in Bosnia and Herzegovina.

Published 23 June 2021

A meeting among two RiskMan partner universities, University of Sarajevo and University of Bihać, was held on 23th of June and chaired by Prof. Marina Piria, PhD, from University of Zagreb. The aim of the meeting was to review the list of invasive aquatic species in Bosnia and Herzegovina. In addition to invasive species, the list includes horizon species (species that are currently being discovered in some of the neighboring countries and which could soon be found in our country as well). It is important to pointout that this is the first decisive list of invasive aquatic species in our country so far, and as such it will give a good insight when it comes to the possibilities of monitoring invasive species in our country.

Dana 23.06.2021. godine s početkom u 13 sati održan je sastanak UNBI sa UNSA a koji je vodila dr. sc. Marina Piria iz Zagreba. Cilj sastanka je bio pregled popisa invazivnih akvatičnih vrsta u Bosni i Hercegovini. Pored invazivnih vrsta na popisu su se našle horizon vrste (vrste koje su trenutno otkrivene u nekim od susjednih zemalja i koje bi u skorije vrijeme se mogle nađi i kod nas). Bitno je istaći da je ovo do sada prvi popis o invazivnim akvatičnim vrstama u našoj zemlji, i kao takav dat će dobar uvid kada je riječ o mogućnostima praćenja invazivnih vrsta u našoj zemlji.