O B A V I J E S T

Bachelor šumarstva Amina Mušinović, branit će dana 05. januar 2021. godine (Utorak), u 1500 sati, magistarski rad na temu ”Utjecaj uzgojno-meliorativnih zahvata različitih intenziteta na homogenost mladih i srednjedobnih sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)”, na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Read More …

OBAVIJEST – Lista kandidata koji ispunjavaju uslove za pohađanje obuke za poljoprivrednog savjetodavca

Na osnovu člana 7. Pravilnika o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca (“Službene novine Federacije BiH”, broj 38/15), Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Listu kandidata koji ispunjavaju uslove za pohađanje obuke za poljoprivrednog savjetodavca (redovna godišnja obuka certificiranih poljoprivrednih Read More …

Najbolje ocjenjeni nastavnici i saradnici Biotehničkog fakulteta u akademskoj 2019/2020 godini.

Na XIV (četrnaestoj) elektronskoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća Biotehničkog fakulteta održanoj 21.10.2020 godine usvojen je Izvještaj Tima za osiguranje kvaliteta na Biotehničkom fakultetu o evaluacijskim anketama za zimski i ljetni semestar akademske 2019/2020 godine. Statističkom analizom rezultata provedene evaluacijske ankete studenta Read More …

OBAVIJEST o utvrđivanju načina, mjesta i rasporeda održavanja promocije dodjele diploma diplomantima/I ciklus studija i magistrantima/II ciklus studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Shodno Odluci Senata Univerziteta u Bihaću o održavanju pojedinačnih promocija dodjele diploma diplomantima/I ciklus studija i magistrantima/II ciklus studija na fakultetima Univerziteta u Bihaću (broj: 06-3813/2020. od 10.09.2020. godine), kojom je  utvrđen termin održavanju promocije dodjele diploma diplomantima/I ciklus studija Read More …

Prezentacija studijskog programa II ciklusa studija „Održivi sistemi proizvodnje hrane“

Obaviještavamo sve zainteresirane kandidate da će se prezentacija studijskog programa II ciklusa studija „Održivi sistemi proizvodnje hrane“ na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, kao i mogućnosti stipendiranja/sufinanciranje studija održati 16.09.2020. godine sa početkom u 12.00 sati. Prezentacija navedenog studijskog programa Read More …

Učešće BIOTEHNIČKOG FAKULTETA Univerziteta u Bihaću u Erasmus+ projektu “Jačanje obrazovnih kapaciteta za upravljanje rizikom od alohtonih (ne-nativni) vodenih vrsta u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora)”

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću zajedno sa još 12 partnerskih Univerziteta i instituta iz zemalja EU, zemalja Zapadnog Balkana te Republike Turske uzeo je učešće u Erasmus+ projektu „Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Read More …

Participation of the BIOTECHNICAL FACULTY of the University of Bihać in the Erasmus+ project “Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro)” – RiskMan

University of Bihać, Biotechnical Faculty together with 12 partners Universities and institutes from EU countries, Western Balkans and the Republic of Turkey took part in the Erasmus + project “Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Read More …