Modeliranje masno-kiselinskog sastava junećeg mesa putem ishrane (FMON)

Voditelj projekta:
doc. dr. Emir Mujić

Finansiran od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Predmet istraživanja

Juneće meso veoma često se koristi u ishrani stanovništva u Bosni i Hercegovini, te iz godine u godinu raste potreba za tom vrstom životne namirnice. Shodno ovome nametnula se potreba da se ispita i utvrdi najbolji sistem ishrane-tova junadi kako bi se dao direktan naučni doprinos govedarskoj proizvodnji kroz mogućost proizvodnje junećeg mesa sa povoljnijim masno-kiselinskim sastavom (odnosom n-6/n-3 PUFA masnih kiselina).

Cilj ovog projekta je da se kroz eksperimentalnu ishranu junadi sa posebno pripremljenom koncentratnom smjesom kojoj je dodana α-linolenska kiselina (ALA) iz sjemena lana proizvede modificirano juneće meso sa nutritivno povoljnim masno-kiselinskim sastavom (povoljnim odnosom n-6/n-3 masnih kiselina), u odnosu na juneće meso iz uobičajenog (tradicionalnog) tova. Za ovu su svrhu koristi će se odabrana junad simentalske pasmine i križanci u tipu simentalca, te različiti tipovi koncentrata: uobičajeni-komercijalni koncentrat za tov junadi i specijalno pripremljena krmna smjesa sa sjemenom lana (Linum usitatissimum).

Visoka konzumacija mesa u današnjem vremenu doprinosi visokom unosu masti, pogotovo zasićenih masnih kiselina (SFA) i holesterola. Količina i sadržaj masti u mesu je različit i varira s obzirom na vrstu i starost domaćih životinja, a ovisi i o predjelu trupa na kojem se meso nalazi. Na njega također utiču i faktori kao što su ishrana, spol i načini držanja. Meso preživara ima znatno niži odnos n-6/n-3 masnih kiselina u odnosu na meso monogastričnih životinja. Razlog ovome je kako navode ovi autori ispaša kojom se preživari pretežno hrane, koja je bogata omega-3 masnim kiselinama, dok se nepreživari pretežno hrane koncentratnim krmivima koja obiluju sa omega-6 masnim kiselinama. Obroci sa koncentratom hranom koji su bazirani na žitaricama i proteinskim suplementima bogati su linolnom kiselinom (LA 18:2 n-6), prekursorom omega-6 skupine masnih kiselina. Goveda sa visokim potencijalom za proizvodnju mesa imaju nepovoljan odnos n-6/n-3 PUFA, upravo zbog ishrane/tovljena ovih životinja sa visokim količinama koncentrata koji sadrže visok nivo C 18:2 n-6 masne kiseline. Također meso goveda hranjenih velikim količinama koncentrata ima nepovoljan odnos n-6/n-3 PUFA. Istraživanja pokazuju da je ishranom moguće uticati na povećanja sadržaja omega-3 masnih kiselina u mesu junadi, te poboljšati njihov odnos naspram omega-6 masnih kiselina. Ishrana bogata travom i stočnom hranom povećava koncentraciju α-linoleinske kiseline u mesu (ALA 18:3 n-3), a potom se ova masna kiselina konvertuje pomoću sistema enzima u poželjnu kiselinu dugog lanca n-3 PUFA, poput eikosanpentaenoične kiseline (EPA, 20:5n-3) i docosahexaenoinska kiseline (DHA).
Uopšteno se može vidjeti iz novijih istraživanja da meso junadi koja su hranjena koncentratnim hranjivima ima neutavnotežen odnos n-6/n-3 masnih kiselina, te da taj odnos često prelazi ranije spomenute vrijednosti od 4,0 koje kroz preporuke zdravstvenih organizacija kao što je Department of Health, nisu poželjne u svakodnevnoj ishrani ljudi. Shodno ovome u posljednje vrijeme mnogo se govori o proizvodnji uslovno rečeno zdravijeg mesa koje je bogato sa polinezasićenim masnim kiselinama odnosno mesa sa uravnoteženijim odnosom n-6/n-3 masnih kiselina. S toga je namjera kroz ovo istraživanja utvrditi uticaj dodatka sjemena lana (Linum usitatissimum) u koncentratne smjese za tov junadi na sastav masnih kiselina junećeg mesa, te uticaj istih na priraste junadi i kvalitet junećeg trupa u okviru klaoničkih parametara. U tu svrhu koristi će se različite koncentratne smjese za tov junadi u zatvorenom-slobodnom sistemu držanja.

Metode istraživanja

Istraživanjem je obuhvaćeno 22 tovnih junadi (muški pol) simentalske pasmine i križanaca u tipu simentalca koji će su držani u istim štalskim uvjetima i podijeljeni u 2 grupe po 11 junadi. Ogled je organiziran na farmi “Draga” u mjestu Podzvizd, općina Velika Kladuša, vlasnika Adisa Rizvića, uz primjenu različitih gore spomenutih tipova koncentrata. Starost teladi prilikom stavljana u tov iznosila je 90±11 dana. Prosječna težina ogledne grupe životinja iznosila je 186,42±19,20 kg, dok je prosječna težina kontrolne grupe iznosila 189,58±19,26 kg. Između ogledne i kontrolne grupe nisu utvrđene statistički značajne razlike u inicijalnim težinama.

Komercijalna koncentratna smjesa za za kontrolnu grupu junadi kao i koncentratna smjesa za tov junadi obogaćena sjemenom lana (Linum usitatissimum) za oglednu grupu junadi namjenski su proizvedene u „EMONA KRMILA” fabrici stočne hrane u Ljubljani.

Standardna hemijska analiza koncentrata, kao i analize masno-kiselinskog sastava komercijalnog i koncentrata obogaćenog sjemenom lana (Linum usitatissimum) urađene su prema referentnim metodama u laboratoriju instituta „Emona Razvojni Center za Prehrano (RCP) Ljubljana (Slovenija). Sastav masnih kiselina iz dvije vrste koncentrata analiziran je plinskom hromatografijom (GC), prema Josephu i Ackmanu (1990).

Tov junadi (ogledna grupa) n=11 + (kontrolna grupa) n=11

  1. Grupa (ogledna): 11 junadi u štali (uz dodatak koncentrata obogaćenog sjemenom lana): 270 HD x 4 kg = 1080 kg/junetu. 11 grla x 1080 kg = 11880 kg
  2. Grupa (kontrolna): 11 junadi u štali uz tov sa komercijalnim koncentratom: 270 HD x 4 kg = 1080 kg/junetu. 11 grla x 1080 kg = 11880 kg

Nakon završetka ogleda za 20 junadi (po 10 iz svake grupe) organizirat će se otkup, prevoz, klanje i uzimanje uzoraka za analizu masnih kiselina. Klanje, obrada trupova i uzimanje uzoraka obaviti će se u klaonici „M.S. ALEM” Bosanska Krupa. Tokom klanja također će se pratiti parametri klaoničkih vrijednosti radi utvrđivanja prinosa junećeg mesa (razlika između ogledne grupe i kontrolne grupe junadi). Nakon klanja obavit će se uzimanje uzoraka, i to iz prve grupe junadi 10 uzoraka, i iz druge grupe 10 uzoraka. Uzorci će se uzimati sa predjela dugog leđnog mišića (musculus longissimus dorsi – MLD). Konformacija će se mjeriti po EUROP sistemu, a ocjenjivat će se i pokrivenost masnim tkivom od 1 do 5. Analiza masno-kiselinskog sastava uzoraka junećeg mesa će se obaviti u laboratoriju instituta „Emona Razvojni Center za Prehrano (RCP) Ljubljana.

GrupaPrirastKonverzija hraneRandmanKonformacijaPokrivenostBoja mesaMasno-kiselinski sastav
Ogledna xxxxxxx
Kontrolnaxxxxxxx
Shema parametara za praćenje po grupama