Naučno-istraživački projekti

NACIONALNI PROJEKTI

Naziv projekta Voditelj projekta i saradnici na projektu Finansiran od: Godina
Izrada elaborata za ispitivanje otpadnih voda u cilju ispitivanja tereta opterećenja otpadnih voda u cilju određivanja EBS-a. Kontinuirane aktivnosti od 2004. godine za veći broj privrednih subjekata. Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina
Ibrahimpašić

Saradnici na projektu:
prof. dr. Azra Bakrač prof. dr. Halid Makić
mr. sc. Samira Dedić
doc. dr. Aida Dzaferović
Privrednih subjekata 2004
Analiza čestičnih tvari u rijeci Uni i mikrobiološke karakteristike sedimentaVoditelj projekta:
prof. dr. Nejra Džankić
Saradnici na projektu: prof. dr. Azra Bakrač
prof. dr. Halid Makić
mr. sc. Samira Dedić
doc. dr. Aida Dzaferović
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2004
Izrada Elaborata o ispitivanju kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika efluenta sa programom praćenja stanja voda (monitoringa) i rezultatima monitoringa za veći broj privrednih subjekata. Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Saradnici na projektu: prof. dr. Azra Bakrač
prof. dr. Halid Makić
mr. sc. Samira Dedić
doc. dr. Aida Dzaferović
Privrednih subjekata 2004
Organizacija naučno-stručnog skupa ”5. Juni- Svjetski dan zaštite okoliša” Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Saradnici na projektu:
Organizacioni odbor naučno-stručnog skupa ”5. Juni-Svjetski dan zaštite okoliša”
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke  Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a
Biomonitoring ekosistema sliva rijeke UNE Voditelj projekta:
prof. dr. Vildana Alibabić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Azra Bakrač
Projekt finansiran od strane Programskog ureda IBG 2005
Projekcija upravljanja slivnim područjem rijeke Une kao preduslov razvoja održivog  turizma Saradnici na projektu:
prof. dr. Azra Bakrač
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
2005
Istraživanje optimalnog načina čuvanja i konzerviranja plodova pitomog kestena sa područja USK-a, s ciljem što dužeg očuvanja nepromijenjenih nutritivnih vrijednosti Voditelj projekta:
prof. dr. Ibrahim Mujić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Vildana Alibabić
prof. dr. Suzana Jahić prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić

doc. dr. Melisa Oraščanin
ŠPD Unsko – sanske šume 2005
Fizikalno – kemijske karakteristike, organoleptička i mikrobiološka kvaliteta sojinog mlijeka komparirano s kravljim mlijekom Voditelj projekta:
prof. dr. Ibrahim Mujić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Vildana Alibabić
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2005
Primjena antimikrobnih sredstava u tehnikama skladištenja pitomog kestena i utjecaj na fitonutrijente Voditelj projekta:
prof. dr. Ibrahim Mujić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Vildana Alibabić
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2005
Akreditacija i certifikacija nastavnih planova i programa te fakulteta kao Visoko školske ustanove Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Bakrač
Saradnici na projektu:
prof. dr. Ifet Šišić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2006
Utjecaj tehnika skladištenja različitih varijeteta kestena na nutritivne karakteristike i mogućnosti prerade na USK Voditelj projekta:
prof. dr. Ibrahim Mujić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Vildana Alibabić
ŠPD Unsko – sanske šume 2006
Istraživanje prinosa suhog ekstrakta, sadržaja fenola, flavonoida, kondenziranih tanina, te antimikrobnih i antioksidativnih aktivnosti Castanea sativa Voditelj projekta:
prof. dr. Ibrahim Mujić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Vildana Alibabić
doc. dr. Melisa Oraščanin
mr. sc. Edina Šertović
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2007
Evaulacija i unapređenje kvaliteta u procesu realizacije nastavni planova u Visoko školskoj ustanovi Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Bakrač
Saradnici na projektu:
prof. dr. Ifet Šišić
prof. dr. Halid Makic
Međunarodni Forum Bosna 2007
Projekat tehničko-tehnološke rekonstrukcije TT separacije (pranje, klasiranje, usitnjavanje i odvodnjavanje) Voditelj projekta:
prof. dr. Ifet Šišić
d.d. Rudnik mangana Bužim i MINITRADE Sofija 2007
Identifikacija stanja vode jezera „Vrhovska“ sa mjerama očuvanja biljnog i životinjskog svijeta i okoliša. Voditelj projekta:
prof. dr. Ifet Šišić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Vildana Alibabić,
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Ferderalno ministrastvo okoliša i turizma
2007
Razvoj novih proizvoda od soje i sojinog mlijeka, njihova priprema, standardizacija i organoleptičko vrednovanje Voditelj projekta:
prof. dr. IbrahimMujić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Vildana Alibabić
prof. dr. Zemira Delalić
doc. dr. Melisa Oraščanin
mr. sc. Edina Šertović
Vlada Unsko-sanskog kantona 2008
Istraživanje prinosa suhog ekstrakta, sadržaja bioaktivnih tvari, antioksidativne, antimikrobne i antikancerogene aktivnosti ekstrakata šumskih gljiva BiH Voditelj projekta:
prof. dr. Ibrahim Mujić
Saradnici na projektu:
prof. dr Vildana Alibabić
doc. dr. Melisa Oraščanin
mr. sc. Edina Šertović
Vlada Unsko-sanskog kantona 2008
Speleobiologija na području Grmečkog sliva Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Bakrač
Saradnici na projektu:
Speleoronioci iz Francuske i Slovenije
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2008
Podizanje voćnjaka u cilju stručne edukacije ruralnog stanovništva Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Skender
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
2008
Unaprijeđenje nastavnog procesa u segmentu materijalnog opremanja biblioteke, učionica i računarske sale Voditelj projekta:
prof. dr. Ifet Šišić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Azra Bakrač
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2010
Opremanje laboratorije za biotehnologiju Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2010
Projekat “Mini sirana” Voditelj projekta:
prof. dr. Mirsad Veladžić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Azra Bakrač
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta 2011
Projekat “Sirarstvo” Voditelj projekta:
prof. dr. Mirsad Veladžić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Azra Bakrač
prof. dr. Halid Makić
prof. dr. Suzana Jahić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo okoliša i turizma 2011
Rekonstrukcija i adaptacija građevinskog objekta za namjene održavanja nastave i stručnih skupova  Voditelj projekta:
prof. dr. Ifet Šišić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2011
Razvoj novog studijskog programa Šumarstvo, smjer Šumarski (4+1) na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Bakrač
Saradnici na projektu:
prof. dr. Halid Makić
doc. dr. Mirsad Ičanović
dipl. ing. Aida Mujagić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2011
Invertizacija lipljena i pastrmke u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Bakrač
Saradnici na projektu: Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu Agronomski fakultet,
Univerzitet u Banja Luci, Prirodno-matematicki fakultet
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2011
Projekat “Botanička bašta” Voditelj projekta:
Prof. dr. Azra Bakrač
Saradnici na projektu:
dipl. ing. Aida Mujagić
Općina Bihać i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona 2011
Opremanje Biokemijskog laboratorija s ciljem kvalitetnijeg uključivanja studentat u naučno-istraživački proces Voditelj projekta:
mr. sc. Mejra Bektašević
Saradnici na projektu:
prof. dr. Halid Makić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2012
Izgradnja biljnog uređaja za tretman laboratorijskih otpadnih voda sa izvođenjem eksperimentalnih istraživanja Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Kantonalno ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona 2012
Nauno-stručno usavršavanje u Sloveniji, poduzeće LIMNOS” doo Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2012
Biorazgradnja otpadnih voda sa odlagališta gradskog otpada Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2012
Botanička bašta u funkciji vraćanja prirodi i njenom očuvanju Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Bakrač
Saradnici na projektu: dipl. ing. Aida Mujagić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta 2012
Kontrola sadržaja teških metala  u vodi i ribama rijeke Une   Voditelj projekta:
prof. dr. Mirsad Veladžić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Azra Bakrač
prof. dr. Halid Makić
doc. dr. Aida Džaferović
Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine  2012
Razvoj studijskog programa II. ciklusa Analiza hrane Voditelj projekta:
prof. dr. Suzana Jahić
Saradnici na projektu:
prof. dr. OsmanPerviz
prof. dr. Halid Makić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2012
Istraživanje i inventarizacija zoobentosa i fitobentosa  NP ”Una” u svrhu preliminarnog popisa vrsta navedenog područja Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Bakrač
Saradnici na projektu: Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Univerzitet u Zagrebu Agronomski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, Prirodno-matematicki fakultet
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2012
Zaštita ugroženih autohtonih vrsta i sorti voćaka od nestanka Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Skender
Saradnici na projektu:
mr. sc. Aida Mujagić
Dinko Bećirspahić, MA
Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine  2013
Razvoj novog studijskog programa Animalna proizvodnja – II ciklus studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću Voditelj projekta:
prof. dr. Nermin Pračić
Saradnici na projektu:
prof. dr Refik Šahinović
prof. dr. Halil Omanović
doc. dr. Husein Vilić
doc. dr. Emir Mujić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2013
Rekonstrukcija postojećeg sistema obrade otpadnih vodanastavnog centra Grmeč Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine  2013
Kompjutersko dizajniranje novih antikancerskih lijekova – inhibitora protein kinaza Voditelj projekta:
prof. dr. Halid Makić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2013
Studija o procjeni uticaja  na okoliš odabrane SBR tehnologije prečišćavanja otpadnih voda Nastavnog centra Grmeč u okviru projekta pod nazivom „Rekonstrukcija postojećeg sistema obrade otpadnih voda nastavnog centra Grmeč“ Voditelj projekta:
prof. dr. Ifet Šišić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
prof. dr. Halid Makić
Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine  2012
Bilateralni projekti Slovenija- BiH – za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2014 i 2015 godine. Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić  
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2014
Studija o procjeni uticaja  na okoliš odabrane SBR tehnologije prečišćavanja otpadnih voda  Nastavnog centra Grmeč”; u okviru projekta pod nazivom „Rekonstrukcija postojećeg sistema obrade otpadnih voda nastavnog centra  Grmeč Voditelj projekta:
prof. dr. Ifet Šišić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
prof. dr. Halid Makić
Fond za zaštitu okoliša Federacija Bosne i Hercegovine 2014
Uticaj različitih koncentratnih smjesa na priraste janjadi, osobine trupa, klaoničke parametre i odnos omega-6 i omega-3 masnih kiselina u masnom tkivu zaklane janjadi Voditelj projekta:
prof. dr. Nermin Pračić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Refik Šahinović
prof. dr. Halil Omanović
prof. dr. Suzana Jahić
doc. dr. Husein Vilić
doc. dr. Emir Mujić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2015
Određivanje sadržaja toksičnih teških metala i metaloida (As, Pb, Cd, Cr, Ni, Co, Mo, Zn, Se, P, Fe i Cu) u vodi za piće na  području Unsko-sanskog kantona pomoću AAS metode Voditelj projekta:
prof. dr. Ekrem Pehlić
Saradnici na projektu:
doc. dr. Huska Jukić
dr. sc. Aida Džaferović
mr. sc. Samira Dedić
doc. dr. Nevzeta Ljubijankić
Dipl. ing. Kemal Salkić
mr. sc. Toromanović Merima
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2015
Bilateralni projekti Slovenija- BiH – za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučno-istraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2014 i 2015 godinu Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Ifet Šišić
prof. dr. Halid Makić
mr. sc. Merima Toromanović
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2015
Projekat pod nazivom „Stvaramo bolji ambijent u BiH“ – “Together create a better ambient in BH“, podržan od strane Američke ambasade u BiH Voditelji projektaa: prof. dr. Halid Makić voditelj I faze
prof. dr. Ifet Šišić voditelj II faze. Saradnici na projektu:
prof. dr. Azra Bakrač
doc. dr. Aida Džaferović
mr. sc. Samira Dedić
Američka ambasada u Bosni i Hercegovini 2015
Posljedice nekontrolisanog odlaganja i odbacivanja komunalnog otpada na primjeru grada Bihaća, mini studija u okviru projekta pod nazivom – “Stvaramo bolji ambijent u BiH” -Together create a better ambient in BH” Voditelj projekta:
prof. dr. Ifet Šišić
Saradnici na projektu: prof. dr. Azra Bakrač
Studenti na projektu:
Žapčević, M., Demirović, S. Zulić, J.
Američka ambasada u Bosni i Hercegovini 2016
Ispitivanje učinkovitosti biljnih uređaja sa različitim vrstama otpadnih voda Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Ifet Šišić
prof. dr. Azra Bakrač
mr. sc. Merima
Toromanović
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona 2016
Remedijacija zemljišta zagađenog naftom i teškim metalima Voditelj projekta:
prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Makić Halid
doc. dr. Jogić Vildana
mr. sc. Toromanović Merima
mr. sc. Dedić Samira
dr. sc. Džaferović Aida
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2017
Predselekcija autohtonih genotipova oraha (Juglans regia L.) u Bosni i Hercegovini Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Skender
Saradnici na projektu:
doc. dr. Dinko Bećirspahić
mr. sc. Merima Toromanović
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2017
Borba protiv ambrozije Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Skender
Saradnici na projektu: prof. dr. Zemira Delalić prof. dr. Vildana Alibabić
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona 2017
Procjena stanja populacija mladice (Hucho hucho L.) i filogenetskih odnosi njihovih populacija iz rijeka Lim i Una na osnovu genetskih markera (mikrosatelita i mitohondrijalne DNK). Bilaterala, realizaciju bilateralnog naučno – istraživačkog projekta u okviru naučne i tehnološke saradnje između BiH i Republike Crne Gore Voditelj projekta:
prof. dr. Azra Bakrač
Saradnici na projektu:
doc. dr. Aida Džaferović
mr. sc. Semira Dedić
MA Subha Džafić
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2017

NACIONALNI PROJEKTI U TOKU

Modeliranje masno-kiselinskog sastava junećeg mesa putem ishrane Voditelj projekta:
doc. dr. Emir Mujić
Saradnici na projektu:
prof. dr. Refik Šahinović
prof. dr. Halil Omanović
doc. dr. Husein Vilić
prof. dr. Nermin Pračić
prof. dr. Azra Bećiraj
prof. dr. Benjamin Muhamedbegovi
Subha Džafić, MA viši asistent
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
2018

EVROPSKI PROJEKTI (U PRIPREMI)…….