KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I (prvu) godinu I i II ciklusa studija na Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2022/2023. godini

UNSKO-SANSKI KANTON
UNIVERZITET U BIHAĆU

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst („Sl. glasnik USK“, br: 24/17, 15/20, 24/21) i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-4737/2022 od 24.6.2022. godine, Univerzitet u Bihaću objavljuje

KONKURS / NATJEČAJ

za upis studenata u I (prvu) godinu I, II i III ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2022/2023. godini
(prvi prijavni rok)

1. Upis studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija:
Konkurs/Natječaj za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. traje od 27.6. do 12.7.2022. godine (prvi prijavni rok).

OPĆE ODREDBE

U prvu godinu studija u akademskoj 2022/2023. godini kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata.
Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH , kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonskim propisima.
Prijem i upis studenata u I godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ Fakulteta Univerziteta u Bihaću.
Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću koja je sastavni dio ovog KONKURSA/NATJEČAJA, kao i pojedinačnih kriterija Fakulteta Univerziteta u Bihaću za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij.
Preliminarna lista kandidata objavit će se najkasnije do 13.7.2022. godine.
Na preliminarnu listu, kandidati imaju pravo prigovora u roku od dva dana od dana objave iste o kojoj je vijeće organizacione jedinice obavezno donijeti odluku.
Nakon isteka žalbenog roka organizaciona jedinica objavljuje konačnu rang listu, 15.7.2022. godine. Odluka Vijeća je konačna.
Fakulteti Univerziteta u Bihaću će na svojim oglasnim pločama i web stranicama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predavanja dokumenata na Konkurs/Natječaj.

Za prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u I godinu studija kandidat je dužan predati sljedeća dokumenta:

  1. Prijava na Konkurs;
  2. Originalne svjedodžbe/ovjerene fotokopije o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta/potvrda za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH;
  3. Originalnu diplomu/ovjerenu fotokopiju o završenoj srednjoj školi;
  4. Izvod iz matične knjige rođenih;
  5. Uvjerenje o državljanstvu;
  6. Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Kandidati se mogu prijaviti na dva fakulteta/studijska programa na Univerzitetu u Bihaću. Original dokumenti se predaju na fakultet/studijski program primarnog izbora, a ovjerena fotokopija dokumenata na fakultet/studijski program alternativnog izbora. Po završetku Konkursne procedure nakon objavljivanja rang-liste kandidata, primljeni kandidat se na izabrani fakultet Univerziteta u Bihaću, upisuje sa original dokumentima.
Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Za sve studijske odsjeke Univerziteta u Bihaću koji ne prime planirani broj kandidata u prvom prijavnom roku, prijem studenata vršit će se u skladu sa Odlukom Vlade USK-a, broj: 03-017-4737/2022 od 24.6.2022. godine i u drugom prijavnom roku.
Pravo učešća na Konkursu/Natječaju u drugom prijavnom roku imaju svi kandidati koji se nisu prijavili u prvom prijavnom roku, a ispunjavaju uslove konkursa.

ODLUKA o kriterijima za upis u prvu godinu prvog ciklusa za ak. 2022-2023

Upis studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini izvršit će se kako slijedi:

OdsjekSmjerBorj studenata
PoljoprivredniOpći20
PrehrambeniPrehrambena tehnologija20
Nutricionizam20
Zaštita okolišaInženjerstvo u zaštiti okoliša20
ŠumarstvoŠumarstvo20
Ukupno100

* U upisne kvote ne ulaze vanredni i redovni samofinansirajući studenti. Univerzitet može upisati neograničen broj vanrednih i redovnih samofinansirajućih studenata.

Upis primljenih kandidata će se obaviti u septembru/rujnu tekuće godine, a detaljne informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge bitne informacije, biće objavljene na oglasnim pločama fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Upis studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija za akademsku 2022/2023. godinu obavit će se kako slijedi:

Naziv II ciklusa studijaBroj studenata
Uzgajanje, uređivanje i iskorištavanje šuma10
Održivi sistemi proizvodnje hrane10
Nutricionizam10
Ukupno30

Konkurs/Natječaj za upis u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću, u akademskoj 2022/2023. godini traje od 27.6. do 12.7. 2022. godine.

Pravo upisa u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa imaju kandidati sa završenim I (prvim) ciklusom studija i stečenih 240 ECTS u skladu sa članom 154. Statuta Univerziteta u Bihaću, kao i kandidati koji su završili četverogodišnji studij odgovarajućeg fakulteta po predbolonjskom sistemu školovanja.
Studenti se upisuju kao redovni samofinansirajući i vanredni studenti, po vlastitom izboru.
Informacije o prijavi na Konkurs i potrebnim dokumentima za prijavu, kao i bliže odredbe i uslove upisa studenta na I godinu II ciklusa studija zainteresirani kandidati će dobiti na fakultetima Univerziteta u Bihaću.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) za upis u I godinu II ciklusa studija predaju se na fakultete u utvđenom prijavnom roku svakim radnim danom (na adrese Fakulteta navedene u tekstu ispod).
Prijave na konkurs za I i II ciklus studija, sa potrebnim prilozima, dostavljaju se na sljedeću adresu:

– Biotehnički fakultet, ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać, Telefon: 037 228 059

Ovaj Konkurs/Natječaj, kao i konačni rezultati prijema, objavit će se i na web stranici Fakulteta/Univerziteta u Bihaću.