OBAVIJEST O ODBRANI MAGISTARSKOG RADA Asmira Husaka

UNIVERZITET U BIHAĆU .
BIOTEHNIČKI FAKULTET

Broj: 03-2383/2018
Datum: 19.12.2018. godin
e

Na osnovu člana 154. stav 3. Statuta Univerziteta u Bihaću (broj: 01-1914/2009 od 27.10.2009. godine), a u vezi s članom 33. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Bihaću (broj: 06-1698/2010 od 14.06.2010. godine), te u skladu s članom 31. Pravilnika o studiranju na drugom ciklusu studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću (broj: 03-287/2011 od 02.03.2011. godine), Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, daje slijedeću

O B A V I J E S T

Bachelor poljoprivrede Asmir Husak, branit će dana 29. januara 2019. godine (Utorak), u 1300 sati, magistarski rad na temu ”Kvalitet sperme ovnova kao uslov uspješne koncepcije ovaca tokom i izvan sezone parenja”, na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

Odbrana magistarskog rada je javna.