KONKURS ZA IZBORE U ZVANJA

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-6081/2018. od 01.11.2018. godine, raspisuje se KONKURS za izbore u zvanja

Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – docenta na:

Šira oblast (Područje): Prirodne nauke, Polje: Hemijske nauke i Uža oblast (Grana): Biohemija, napredovanje 1 izvršilac

Šira oblast (Područje): Inženjerstvo i tehnologija, Polje: Hemijsko inženjerstvo i Uža oblast (Grana): Hemijsko inženjerstvo, napredovanje 1 izvršilac

Šira oblast (Područje): Poljoprivredne nauke, Polje: Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo, Uža oblast (Grana): 1. Voćarstvo i 2. Genetika sa oplemenjivanjem biljaka, napredovanje 1 izvršilac