KONKURS za izbor u zvanje

UNIVERZITET U BIHAĆU Broj: 03-827/2018.
BIOTEHNIČKI FAKULTET Datum: 27.04.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-1829/2018. od 29.03.2018. godine, raspisuje se:

KONKURS
za izbor u zvanje

– Izbor saradnika u zvanje višeg asistenta na predmet Geodezija – napredovanje 1 izvršilac

Kandidati treba da prilože slijedeća dokumenta:

  1. Prijavu na Konkurs,
  2. Biografija s bibliografijom,
  3. Izvod iz matične knjige rođenih – original,
  4. Uvjerenje o državljanstvu – original (ne stariji od 3 mjeseca),
  5. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (od nadležnog suda – ne starije od 3 mjeseca) – original ili ovjerena kopija,
  6. Dokaz o stručnoj spremi: – diploma o završenom fakultetu, magisteriju i doktoratu – ovjerena kopija.

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati, koji se prijavljuju na konkurs, prilože odgovarajuće dokaze o visokoj stručnoj spremi i ostalim uvjetima koji su utvrđeni Zakonom o Univerzitetu u Bihaću i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalaze na web stranici Univerziteta u Bihaću – www.unbi.ba), iz oblasti za koju se prijavljuju.

Dokumenti koji se dostavljaju u prilogu moraju biti original ili ovjerena kopija, inače se neće uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na konkurs slati na adresu:
Univerzitet u Bihaću – Biotehnički fakultet (sa naznakom za Konkurs)
Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać
www.btf.unbi.ba