Prezentacija programa obuke za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca

Federalno ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva danas je u Bihaću, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade USK organizovalo prezentaciju realizacije Programa teoretske i praktične obuke za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca. U cilju upoznavanja zaineresovanih fizičkih lica, koja planiraju pohađati obuku za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca Federalno ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji sa kantonalnim ministarstvima, nadležnim za oblast poljoprivrede, organizuje ove informativne sastanke na kojima prezentuju način realizacije Programa teoretske i praktične obuke za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca. Obuka, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata se organizuje u skladu sa Programom teoretske i praktične obuke za certificiranje za sljedeće oblasti savjetodavne djelatnosti: ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji, voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje, vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje, stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji, ruralni razvoj.

Na osnovu Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama, poljoprivredni savjetodavac je fizička osoba koja obavlja savjetodavnu djelatnost na stručnom osnovu, te mora posjedovati certifikat o položenom stručnom ispitu. Certifikat za poljoprivrednog savjetodavca je isprava, kojom se dokazuje potreban nivo stručne spreme za fizička lica koja vrše poslove savjetodavca i na osnovu kojeg se dozvoljava obavljanje savjetodavne djelatnosti, a stiče se nakon položenog stručnog ispita. 
Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću je ovlaštena stručno-naučno istraživačka institucija od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za sprovođenje programa obuke. 

Na današnjem sastanku su prisustvovali Dekan Biotehničkog fakulteta doc. dr. Husein Vilić sa saradnicima prof. dr. Nermin Pračić i tehnički sekretar Samir Mustedanagić.