O B A V I J E S T

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje listu kandidata i postignute rezultate nakon završene obuke za poljoprivredne savjetodavce (novi ciklus obuke poljoprivrednih savjetodavaca) i stručnog ispita održanog dana 28.12.2020. godine.

O B A V I J E S T

Bachelor šumarstva Amina Mušinović, branit će dana 05. januar 2021. godine (Utorak), u 1500 sati, magistarski rad na temu ”Utjecaj uzgojno-meliorativnih zahvata različitih intenziteta na homogenost mladih i srednjedobnih sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)”, na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Read More …

OBAVIJEST – Lista kandidata koji ispunjavaju uslove za pohađanje obuke za poljoprivrednog savjetodavca

Na osnovu člana 7. Pravilnika o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca (“Službene novine Federacije BiH”, broj 38/15), Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Listu kandidata koji ispunjavaju uslove za pohađanje obuke za poljoprivrednog savjetodavca (redovna godišnja obuka certificiranih poljoprivrednih Read More …

Najbolje ocjenjeni nastavnici i saradnici Biotehničkog fakulteta u akademskoj 2019/2020 godini.

Na XIV (četrnaestoj) elektronskoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća Biotehničkog fakulteta održanoj 21.10.2020 godine usvojen je Izvještaj Tima za osiguranje kvaliteta na Biotehničkom fakultetu o evaluacijskim anketama za zimski i ljetni semestar akademske 2019/2020 godine. Statističkom analizom rezultata provedene evaluacijske ankete studenta Read More …